Business Law News

Podstatné zmeny v obchodnom práve od 1.1.2018

Obchodné tajomstvo
Podstatné zmeny v obchodnom práve od 1.1.2018 Obchodné tajomstvo Novela Obchodného zákonníka priniesla podrobnejšiu úpravu obchodného tajomstva a jeho ochrany. Terajšia úprava nie je dostatočne rozpracovaná a ochrana obchodného tajomstva je zabezpečená ustanoveniami upravujúcimi nekalú súťaž. Obchodný zákonník zadefinoval nové pojmy ako majiteľ a rušiteľ obchodného tajomstva a tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu. Porušenie obchodného tajomstva je po novom konanie, ktorého obsah spočíva v neoprávnenom získaní, neoprávnenom využití alebo neoprávnenom sprístupnení obchodného tajomstva. Naďalej však platí aj ochrana ustanovená pri nekalej súťaži.

Účtovná závierka
Obchodný zákonník doteraz vyžadoval iba povinnosť predložiť účtovnú závierku štatutárnym orgánom na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Po novele Obchodného zákonníka je vyslovene uvedené, že akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik musí predložiť účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

Zodpovednosť bývalého štatutára
Ak funkcia štatutára zanikne a táto osoba bola jediným členom štatutárneho orgánu a spoločnosť včas nevymenuje nového člena štatutárneho orgánu, má bývalý štatutár povinnosť podať návrh na zrušenie spoločnosti. Táto povinnosť mu vzniká po tom, čo uplynula lehota na jeho vymenovanie a rovnako aj 60 dňová lehota na zapísanie nového člena štatutárneho orgánu do obchodného registra. V tomto momente je povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti.
Bývalý štatutár má od januára 2018 aj povinnosť poskytnúť súčinnosť súdu, správcovi dane, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a súdnym exekútorom za obdobie, v ktorom svoju funkciu vykonával. Rovnakú povinnosť uložil zákon aj osobe, ktorá reálne túto funkciu v spoločnosti vykonávala, aj napriek tomu, že do nej nikdy nebola vymenovaná.

Zodpovednosť väčšinového spoločníka
Ak väčšinový spoločník ako ovládajúca osoba prispel k úpadku ovládanej osoby (spoločnosti) vlastným aktívnym konaním, zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby. Tejto zodpovednosti sa ovládajúca osoba zbaví, ak preukáže, že postupovala informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.

Podľa doterajšej právnej úpravy s.r.o., a.s. a j.s.a. ručili za svoje záväzky celým svojim majetkom, avšak ich spoločníci boli z tohto ručenia vynechaní.

Ovládajúce osoby a „biele kone“
Novela Obchodného zákonníka upravila aj postavenie tzv. „bielych koní“, prostredníctvom ktorých sa niektoré osoby snažia byť kryté a vyhnúť sa zodpovednosti. Takáto osoba, ktorá reálne vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, ale nie je do tejto funkcie vymenovaná ani ustanovená, bude mať rovnakú zodpovednosť a povinnosti ako aj štatutárny orgán spoločnosti, teda rovnako je povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a v prípade jej porušenia sa voči nej vyvodí rovnaká zodpovednosť.

Založenie s.r.o.
Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa rozšírila požiadavka na osobu zakladateľa, ktorá po novom už nielen že nemôže mať daňový alebo colný nedoplatok, ale od 1.9.2018 ani dlh v Sociálnej poisťovni.

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou
Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra musí obsahovať okrem súhlasu daňového úradu s výmazom spoločnosti aj súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti.

Moment zániku funkcie štatutára
Ak by člen štatutárneho orgánu prestal spĺňať zákonné podmienky na výkon funkcie, napr. bezúhonnosť alebo podmienky vyžadované podľa konkrétneho živnostenského oprávnenia, jeho funkcia zaniká ku dňu, kedy tieto podmienky prestal spĺňať.

Podpisové vzory
Podpisové vzory vyžadované pri podaniach na zápis štatutárneho orgánu alebo vedúceho organizačnej zložky do obchodného registra musia byť od 1.1.2018 overené notárom.

Rozhodnutie o vylúčení
Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom dlžníka porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas aj vtedy, ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený, bol z takéhoto dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči dlžníkovi bolo z takéhoto dôvodu ukončené.
Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť škodu v dôsledku porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, je rozhodnutím o vylúčení.
Rozhodnutím súdu tak môže byť určené, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. To platí rovnako aj pre pôsobenie ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista. Takéto rozhodnutie tak môže znamenať diskvalifikáciu štatutára.

Trestný čin nekalej likvidácie
Nový trestný čin – nekalá likvidácia, ma postihovať tzv. „biele kone“, ako aj osoby, ktoré sa svojim konaním zúčastňujú na prevádzaní majetkovej účasti na právnických osobách na biele kone.
Páchateľom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá je trestne zodpovedná. V prípade konania, ktorým sa osoba zúčastňuje na prevádzaní majetkovej účasti na právnických osobách na tzv. „biele kone“, sa vyžaduje úmysel a v prípade konania tzv. „bielych koní“ stačí nedbanlivosť.