právo

NOVINKY V OBCHODNOM PRÁVE ÚCINNÉ K 1. OKTÓBRU 2020

Účinnosťou Zákona č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník a taktiež aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý bol schválený ešte minulý rok, prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s výmazom neaktívnych subjektov zapísaných v obchodnom registri a elektronizáciou obchodného registra, na ktoré netreba zabudnúť.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novelizovaná právna úprava s účinnosťou od 1. Októbra 2020 patrí najmä:

1. POVINNOSŤ ÚRADNÉHO OSVEDČENIA SÚHLASU VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTÍ PRI ZAKLADANÍ SPOLOČNOSTI

Písomný súhlas na užívanie nehnuteľností poskytnutých na užívanie ako sídlo spoločnosti po novom bude musieť byť s úradne osvedčeným podpisom vlastníka resp. spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Pri spoluvlastníctve sa bude vyžadovať písomný súhlas toľkých vlastníkov nehnuteľností, ktorých podiely budú predstavovať väčšinu.  Uvedené ustanovenie v aplikačnej praxi eliminuje nezrovnalosti spoluvlastníkov pri dávaní súhlasu na užívanie nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi navzájom. Táto povinnosť sa nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívací titul bude vyplývať z vlastníckeho práva a bude to možné preukázať verejne dostupným katastrom nehnuteľností. Táto povinnosť sa nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívacie právo na užívanie nehnuteľnosti ako svojho sídla bude vyplývať z katastra nehnuteľností. V praxi sa teda táto povinnosť nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívací titul bude vyplývať z vlastníckeho práva a bude to možné preukázať výpisom z katastra nehnuteľností.

2. ZMENA PRÁVNEJ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR SPOLOČNOSTÍ

Táto zmena právne precizuje terminologickú úpravu organizačnej zložky podniku. Zákonodarca upúšťa od pojmu odštepný závod a dáva vyššiu dispozitívnosť pri zriaďovaní vnútornej organizácie. Pri prevádzkovaní tej-ktorej organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku. Zákon dáva možnosť fakultatívneho zápisu organizačnej zložky podniku – právnickej osoby – do obchodného registra.

3. ZÁPIS OBMEDZENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Obmedzenia štatutárneho orgánu sa do obchodného registra nezapisujú. Novela precizuje právnu úpravu súvislosti s návrhmi obmedzení štatutárov v aplikačnej praxi. Množstvo subjektov si zamieňa pojmy spôsob konania štatutára obchodnej spoločnosti s  obmedzení štatutárov, ktoré viedli k chaosu a k administratívnemu zaťaženiu a v neposlednom rade viedli k zvýšenej právnej neistote, a to aj napriek tomu, že obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať za ňu nemá navonok žiadne právne účinky.

4. MOMENT VZNIKU OPRÁVNENIA PODNIKAŤ NA ÚZEMÍ SR ZAHRANIČNOU OSOBOU

Moment vzniku oprávnenia podnikať zahraničnou fyzickou osobou nebude viazaný na zápis v obchodnom registri. Rozhodným momentom zahraničnej fyzickej bude viazaný teda na okamih vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného obdobného podnikateľského oprávnenia. Obdobné bude platiť aj v prípade zániku oprávnenia podnikať na území SR.

5. SPRÍSNENIE SANKCIE ZA NEDODRŽANIE POVINNOSTI ULOŽIŤ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Sankcie za nedodržanie  si povinnosti uloženia individuálnej účtovnej závierky v rámci lehoty 9 mesiacov od zostavenia individuálnej účtovnej závierky  do obchodného registra a omeškanie sa s uvedenou povinnosťou viac ako 6 mesiacov, bude rozhodnutím súdu takáto spoločnosť  zrušená.

6. OBMEDZENIE PODNIKANIA OSÔB, VOČI KTORÝM JE VEDENÁ EXEKÚCIA

Od 1. októbra 2020 nebudú môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ani osoby, voči ktorým je vedené exekučné konanie, pričom toto obmedzenie nemožno nijakým spôsobom ani len prelomiť. Fyzická osoba nebude môcť založiť s.r.o. resp. nebude môcť byť spoločníkom zakladajúcej s.r.o., navyše nebude môcť ani previesť svoj obchodný podiel v s.r.o. na tretiu osobu a  nebude môcť byť zapísaná ako konateľ v s.r.o ani môcť nadobúdať obchodné podiely v s.r.o..

7. NUMERUS CLAUSUS SUBJEKTOV ZAPISUJÚCICH DO OBCHODNÉHO REGISTRA

 Novela presne vymedzuje osoby zapisované do obchodného registra. Medzi tieto osoby budú patriť:

 • Právnické osoby založené podľa obchodného zákona, a to: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť a družstvo;
 • Právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to: európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť;
 • Právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra;
 • Štátne podniky;
 • Organizačné zložky podnikov Slovenských právnických osôb;
 • Podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb

Do obchodného registra sa tak nebudú už ďalej fakultatívne zapisovať fyzické osoby a ani nebude viesť evidenciu historických, v podstate neexistujúcich, starých právnych entít.

8. EX LEGE VÝMAZ SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Z obchodného registra budú zo zákona vymazané napr. tieto subjekty:

 • Osoby, ktoré do 01.12.2020 nepremenili menovitú hodnotu vkladov a menovitú hodnotu základného imania zo zaniknutej meny Slovenská koruna na menu EURO.
 • Organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré nesplnia povinnosť do 30. septembra 2021 potvrdiť zapísané údaje v obchodnom registri alebo neziniciujú zápis zmien týchto údajov v obchodnom registri v zmysle ustanovení osobitého zákona
 • Subjekty, ktoré sa nebudú zapisovať do obchodného registra.
 • Staré právne entity

Zoznam týchto osôb bude zverejnený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky  po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Registrovaný súd osoby uvedené v tomto zozname vymaže okrem osôb, voči ktorým prebieha konkurzné konanie (v takomto prípade bude registrový súd postupovať podľa výsledku tohto konania), osôb, ktoré preukážu právny záujem na likvidácii, navrhnú ustanovenie likvidátora a zložia preddavok na likvidáciu v lehote 6 mesiacov a osobe, ktorá v odôvodnenom návrhu bude namietať  zapísanie v zozname osôb na výmaz ako nedôvodné. Osoby, ktorými sú napríklad fyzické osoby – podnikatelia, výmazom z obchodného registra nezaniknú, avšak soby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020 budú ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.

9. NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY V PROCESE LIKVIDÁCIE

Medzi najzásadnejšie zmeny likvidácií obchodných spoločností sú:

 • Spoločnosť vstúpi do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra.
 • Povinnosť ustanoviť likvidátora už pri prijatí rozhodnutia o zrušení spoločnosti, najneskôr však 60 dní zrušenia spoločnosti.
 • Povinnosť zložiť preddavok na úhradu nákladov spojených s likvidáciou a odmenou likvidátora do notárskej úschovy.
 • Vstupom spoločnosti do likvidácie automaticky zaniknú jej jednostranné právne úkony, to bude znamenať, že všetky poverenia, príkazy, splnomocnenia alebo prokúry udelené spoločnosťou prestanú platiť a byť účinné. Uvedené nové pravidlo sa však nebude týkať takých splnomocnení, ktoré súvisia s udelením plnomocenstva na zastupovanie v konaní pred súdom, tieto zostanú aj napriek vstupu spoločnosti do likvidácie v platnosti.
 • Povinnosť likvidátora vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti do 45 dní od zverejnenia oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a uložiť ich do zbierky listín.
 • Dodatočnú likvidáciu bude možné ziniciovať len na návrh osoby, ktorá na tom preukáže právny záujem.
 • Minimálna dĺžka trvania likvidácie z troch mesiacov sa predĺži na šesť mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Napríklad v prípade, ak je zistený nedoplatok na dani, alebo ak voči likvidovanej spoločnosti je vedená daňová kontrola, likvidačný proces sa môže predĺžiť až o 6 mesiacov, pričom celý proces likvidácie môže trvať aj viac ako jeden rok.

 

 

právo

Zodpovednosť za škodu v dôsledku omeškania s plnením záväzkov a vzniku mimoriadnej situácie COVID-19

 

S účinnosťou  od 16.03.2020 bol vyhlásený núdzový stav na základe Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., v dôsledku núdzového stavu vzniknutého  pre výskyt ochorenia COVID-19 a preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia tejto nákazy.

Uvedené preventívne opatrenia zasiahnu podnikateľský sektor, spomalia ekonomiku a prinesú mnoho komplikácií súvisiacich s plnením záväzkoprávnych vzťahov medzi podnikateľmi navzájom. Tento stav môže spôsobiť problémy každému podnikateľovi, aby si plnil svoje záväzky voči svojim zmluvným partnerom, resp. veriteľom riadne a včas.

Opatrenia súvisiace s prevenciou voči šíreniu ochorenia COVID-19 a vyhlásená mimoriadna situácia sa prevažnej miere dotkne bežného obchodného styku veľkého počtu podnikateľov na Slovensku. Tieto výrazné obmedzenia sa pretavia najmä do ťažkostí a obmedzení v plnení si svojich záväzkov. Mnoho podnikov a prevádzok zostane kvôli obmedzeniam a šíriacej sa nákazy COVID-19 zatvorených. Z dôsledku týchto opatrení sa nielen výrazne spomalí ekonomický rast, ale nastolí otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú druhému v dôsledku neplnenia alebo omeškaného plnenia záväzkov a to z dôvodu  vyššie uvedených preventívnych opatrení prijatých s cieľom obmedziť šírenie vírusu COVID- 19.

BUDE TEDA NAĎALEJ PLATIŤ ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ KAŽDÉHO ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ DRUHÉMU NEPLNENÍM ZÁVÄZKOV RIADNE A VČAS KVÔLI OPATRENIAM PROTI NÁKAZE COVID-19?

V prípadoch, keď si podnikateľ nesplní svoj záväzok tak, ako mu to jeho záväzkoprávny vzťah prikazuje a druhej strane s tým vzniká škoda, Obchodný zákonník na takúto situáciu pamätá v ustanovení § 373 Obchodného zákonníka, v ktorom upravuje všeobecnú zodpovednosť za škodu v prípade porušenia právnej zodpovednosti, ktorou je plniť riadne  a včas svoje záväzky. Konkrétne ustanovuje, že  „Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Obchodný zákonník pamätá aj na situácie, kedy podnikateľ z objektívnych dôvodov nemôže plniť riadne a včas svoje zmluvné záväzky. Najmä v dôsledku situácie, ktorú  nemohol predvídať a nijakým iným spôsobom nemohol jej zabrániť. Jednou z takýchto situácii môžu byť aj štátnymi orgánmi nariadené preventívne opatrenia v dôsledku  aktuálneho šírenia nákazy COVID-19 .

Konkrétne Obchodný zákonník upravuje v ust. §373 všeobecnú zodpovednosť za škodu ako objektívnu zodpovednosť síce s možnosťou liberácie (vyvinenia sa), ale iba pre zákonné okolnosti vylučujúce zodpovednosť.  Za tieto zákonné okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka  sa považuje  „…prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.“

Aktuálne  prijaté preventívne opatrenia (napr. nariadené zatvorenia prevádzok) podľa nášho názoru znemožňujú  môžu byť v konkrétnej situácii vyhodnotené ako okolnosti vylučujúce zodpovednosť, čím zbavujú postihnutého podnikateľa zodpovednosti za škodu spôsobenú omeškaním, alebo nesplním jeho zmluvného záväzku riadne a včas. Avšak, treba mať na pamäti, že okrem existencie tejto okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, povinný zo záväzku má pri všetkom úsilí takejto škode predchádzať a urobiť všetky pre neho možné opatrenia a splniť si všetky ostatné povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za škodu, podľa osobitých ustanovení právnych predpisov a postupovať v intenciách princípov poctivého obchodného styku, využívajúc obchodné zvyklosti s cieľom zamedziť vznik takejto škody. Inak by ani takýto liberačný dôvod nemusel byť postačujúci.

Obdobne prichádza do úvahy aplikácia ustanovení Obchodného zákonníka ust.§ 353 Obchodného zákonníka , ktoré poskytuje možnosť liberácie pre dlžníka v prípade dodatočnej nemožnosti plnenia v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka). Konkrétne „Dlžník, ktorého záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia, je povinný uhradiť škodu tým spôsobenú veriteľovi, ibaže nemožnosť plnenia bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť“. Na základe tohto ustanovenia sa nahrádza škoda, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti so zánikom povinnosti, plnenie ktorej sa stalo nemožným. Dlžník sa preto môže zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že nemožnosť plnenia bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Opačné však platí v prípade, ak pre neplnenie záväzku riadne a včas, a to aj  v dôsledku opatrení a obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19, je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnutá zmluvná pokuta. Na takúto situáciu sa nevzťahujú vyššie uvedené liberačné dôvody . V tomto prípade ide o prísne objektívnu zodpovednosť bez možnosti liberácie, ibaže by sa zmluvné strany písomne dohodli v rámci dojednania zmluvnej pokuty o možnostiach liberácie pre výskyt okolností vylučujúcich zodpovednosť (ust. § 374 Obchodného zákonníka).

Povinný zo záväzkoprávneho vzťahu takúto zmluvnú pokutu musí zaplatiť bez rozdielu dôvodov, ktoré zapríčinili porušenie jeho povinnosti, ibaže vyslovene v zmluve je písomne vylúčené, pre ktoré prípady omeškania napr. v dôsledku vis maior sa zmluvná pokuta neaplikuje.

V dôsledku prijatých preventívnych opatrení v praxi môžu najčastejšie nastať prípady, kedy podnikateľ objektívne nevie zrealizovať dodanie diela v zmluvne dohodnutom termíne; alebo podnikateľ v dôsledku zákonným postupom nariadeného zatvorenia prevádzky má výpadky v príjmoch, pre ktoré nevie platiť svoje záväzky voči svojim zmluvným partnerom, bankám alebo zamestnancom. 

Keďže každý prípad je individuálny, preto odporúčame odbornú konzultáciou s advokátom, ktorý bude presne vedieť poskytnúť v konkrétnom prípade kvalifikované právne poradenstvo.