EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Od 1.10.2020 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prinášala viacero zmien, ktoré sa týkajú najmä procesu likvidácie, ale taktiež aj zrušenie spoločnosti s ex offo výmazom. Jednou z najvýznamnejších zmien je ukončenie podnikateľskej činnosti a to na základe výmazu spoločnosti zo strany súdu.

Koho sa výmaz súdom týka?

  • Osôb, u ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1;
  • spoločnosti, ktoré nepremenili základné imanie spoločnosti zo slovenskej meny na euro najneskôr do 1.12.2020;
  • spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 a predpokladá sa ich úpadok. Podľa prechodných ustanovení Obchodného zákonníka bol likvidátor ustanovený v „starých“ likvidáciách povinný najneskôr do 31.12.2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa zákona účinného od 01.10.2020, podľa stavu majetku zistenému ku 30.09.2020. V prípade nesplnenia tejto povinnosti t.j. uloženia zoznamu majetku do zbierky listín sa predpokladá, že spoločnosť (alebo družstvo) je v úpadku;
  • podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona;
  • podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb;
  • v neposlednom rade, z obchodného registra sa vymažú fyzické osoby, ktoré budú po novom zapísané už len v živnostenskom registri.

Ako prebieha výmaz neaktívnych spoločností?

Čistenie obchodného registra od neaktívnych spoločností od 1.10.2020 by pritom malo prebiehať tak, že sa na súdoch vytvorí zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z registra. Aktuálne sú už dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky niektoré zoznamy osôb, ktoré budú automaticky vymazané z Obchodného registra SR: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Obchodny-register_zoznam-osob-ktore-mozu-byt-vymazane.aspx. Zoznam jednotlivých subjektov na ktorých sa vzťahuje ex offo výmaz súdom, bude následne počas šiestich mesiacov zverejnený v Obchodnom vestníku odo dňa jeho vydania.

Hlavnou motiváciou zákonodarcu pre navrhnuté riešenie bol záujem zabezpečiť efektívnejšie plnenie základnej funkcie obchodného registra, t.j. funkcie informatívnej a funkcie zabezpečenia právnej istoty (dôvery tretích strán v údaje v ňom uvádzané).

Ohľadom otázky či predmetná zmena sa týka aj Vašej firmy sa neváhajte na nás obrátiť. Rovnako naša advokátska kancelária Vám radi pomôže pri výmaze firmy z obchodného registra prostredníctvom likvidácie spoločnosti .

 

Ilustračné foto: pexels.com