Mobbing a bossing

Mobbing a bossing

Definície pojmov

Mobbing a bossing sú termíny súvisiace s pracovným prostredím, kedy ide o druh šikanózneho správania voči zamestnancovi na pracovisku.

Termíny mobbing a bossing nie sú ako také v slovenskom právnom poriadku definované. Ich rôzne formy a prejavy však môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení alebo priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

Súčasne môžu predstavovať diskriminačné správanie v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačného zákona v platnom znení, príp. zásah do osobnostných práv jednotlivca. S porušením týchto práv zamestnancov prichádzajú do úvahy viacero právnych dôsledkov.

Mobbingom sa označuje šikana voči jednotlivcovi. Predstavuje druh šikanózneho správania, ktoré vykonáva skupina ľudí na pracovisku voči konkrétnej osobe. Sú pritom k obeti mobbingu približne v rovnakom pracovnom postavení. Prejavy mobbingu môžu byť rôzne. Medzi najčastejšie patria verbálne útoky, psychické nátlaky, vydieranie, poškodzovanie dobrej povesti, izolovanie jednotlivca od skupiny, iné škodlivé ovplyvňovanie výkonu práce, ohováranie, sexuálne obťažovanie a iné.

Termín bossing predstavuje druh šikany na pracovisku, kedy osoba správajúca sa šikanózne voči zamestnancovi je k nej v nadriadenom postavení. Bossing je teda jedna z foriem mobbingu.