Oblasť pracovného práva tvorí typickú agendu, ktorú zabezpečuje naša advokátska kancelária najmä:

  • uzatváranie pracovných a manažérskych zmlúv
  • vypracovávanie vnútorných smerníc spoločností
  • riešenie agendy zodpovednosti zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch
  • otázky dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa
  • problematiku zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru
  • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch