Internetové stránky jednotlivých spoločností

Stravné lístky alebo peniaze? Zmena zákonníka práce od 1.3.2021

Dňa 4. februára 2021 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá prináša viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a aj pre zamestnávateľov. Jednou z najväčších zmien je možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Od 1. marca 2021 bude ďalej v platnosti všeobecná povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

V zmysle § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
  • prostredníctvom stravovacích poukážok.

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce musí zabezpečiť zamestnávateľ každému zamestnancovi, ktorý odpracoval minimálne 4 hodiny, a to aj keď pracuje z domu.

Možnosť výberu je v účinnosti od 1. marca 2021, avšak zamestnávateľ, ktorý pred týmto dátumom alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s ich emitentmi, nie je povinný postupovať podľa nových pravidiel až do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31. decembra 2021. Návrhom sa tak umožní zamestnávateľom rozhodnúť sa, či budú podľa nových pravidiel postupovať od účinnosti novely zákona, ktorou sa zavádza výber medzi stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom, alebo toto rozhodnutie urobia neskôr. Maximálna doba prechodného ustanovenia však bude do konca roka 2021.

Za tým účelom bude zamestnávateľ povinný upraviť pravidlá vo vnútornom predpise, akým spôsobom sa bude realizovať výber zamestnanca, teda bude musieť určiť:

  • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca,
  • minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom,
  • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční.

To znamená, že od 1. januára 2022 budú mať zamestnávatelia povinnosť dať zamestnancom na výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom. Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ tak ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami. Takýto finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a daní. Zároveň musí zamestnávateľ predísť situácii, kedy by boli zamestnanci poberajúci finančný príspevok znevýhodnení voči tým, ktorí dostávajú stravné lístky (napr. v dôsledku neskoršej výplaty príspevku na účet zamestnanca než je deň odovzdania stravných lístkov). V internom predpise bude preto potrebné nastaviť taký mechanizmus, aby boli oba spôsoby časovo zjednotené a jediná zmena pre zamestnanca nastala len vo forme príspevku na stravovanie, ktorý od zamestnávateľa dostane.

Zamestnanec bude následne viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže a zamestnávateľ toto rozhodnutie musí rešpektovať.

Novinkou je, že od marca 2021 sa tiež zníži výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z troch percent na maximálne dve percentá, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.
Zároveň novelou Zákonníka práce od 1. januára 2023 je zavedená e aj povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimkou budú len prípady, v ktorých sa nebude môcť elektronický gastrolístok z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Zdroj ilustračné foto: Internetové stránky jednotlivých spoločností