právo

,,LEX KORONA“

zavádza nové zákonné opatrenia  a právny režim

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon reagujúci najmä na aktuálne praktické problémy, ktoré vznikajú z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a krízového stavu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a opatrení s ním súvisiacich.

Akých opatrení navrhovaný zákon týka?:

 

OBMEDZENIE PLYNUTIA HMOTNOPRÁVNYCH PREMLČACÍCH A PREKLUZÍVNYCH LEHÔT V SÚKROMNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

 • prestávajú plynúť hmotnoprávne premlčacie a prekluzívne lehoty do 30. 04. 2020;
 • hmotnoprávne lehoty, ktoré už v čase od 12. 3. 2020 do dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia už uplynuli sa navracajú a neskončia sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona (t.j. od [*].2020).

Toto opatrenie má umožniť to, aby najmä osoby súkromného práva nemuseli nevyhnutne vykonávať úkony spojené s ich uplatňovaní práv v oblasti súkromného práva a aby bez akejkoľvek obavy neprišli o svoje práva z dôsledku právnych účinkov preklúzie alebo premlčania v hmotnom práve.

 

OBMEDZENIE PLYNUTIA PROCESNOPRÁVNYCH LEHÔT

 • Obmedzenie procesnoprávnych lehôt sa bude uplatňovať rovnakým spôsobom, ako pri hmotnoprávnych lehotách v súkromnom práve, t,j,. do 30.4.2020 neplynú.
 • Táto úprava sa dotýka procesných zákonných procesných lehôt aj sudcovských lehôt v oblasti trestného procesu a to len vo vzťahu lehôt týkajúc sa strany obvinených, obhajcov, poškodených a zúčastnené osoby;
 • výnimku tvoria prípady, ktoré by nezniesli odklad a hrozilo by výrazné ohrozenie života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody procesnej strany alebo účastníka konania, takéto obmedzenie plynutia lehôt by sa neuplatnilo. V týchto prípadoch je na úvahe súdu či ide o takúto vec, ktorá neznesie odklad (riziko subjektívneho posudzovania zo strany súdov, či ide o vec neznesú odklad návrh na neodkladné opatrenie v obchodnoprávnom spore alebo v spore o práva k maloletým?).

 

OBMEDZENIE POJEDNÁVANÍ NA SÚDOCH

 • Toto opatrenie uloží súdom povinnosť vykonávať civilné pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v trestných veciach iba v nevyhnutnom rozsahu;
 • z dôvodu ochrany zdravia obmedzí účasť verejnosti na pojednávaniach, hlavných pojednávaniach a verejných zasadnutí súdu.
 • V prípade vylúčenie verejnosti má však súd povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia a tento sprístupniť komukoľvek bezodkladne po skončení takéhoto pojednávania.

 

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DLŽNÍCKEHO NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU

 • Predlžuje sa lehota na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom z dôvodu úpadku z 30 dní na 60 dní, ak keď takýto úpadok dlžníka nastal v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

 

ROZHODOVANIE PER ROLLAM V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH (PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH)

 • v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu obchodné spoločnosti, ale aj iné právnické osoby, ktoré majú kolektívne orgány (napr. občianske združenia alebo neziskové organizácie) budú môcť rozhodovať formou hlasovania tzn. per rollam, t.j. nie prostredníctvom osobnej prítomnosti na jej zasadnutí, ale prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo korešpondenčne bez ohľadu na to či to vnútorné predpisy danej právnickej osoby umožňujú.

 

ZÁKAZ VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA A DRAŽIEB

 • V termíne do 30.4.2020 bude dočasne zakázané vykonávanie verejných dražieb a výkonu záložného práva, poverovanie predajom majetku dražobníka, organizovaním ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akékoľvek takéto speňažovanie majetku v čase od účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatné
 • Súdny exekútor je v tomto čase rovnako povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

 

UĽAHČENIE OBSTARÁVANÍ TOVARU A SLUŽIEB PRE ÚČELY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

 • v čase núdzového stavu alebo mimoriadneho stavu sa nebude vyžadovať ako podmienka pre uzatvorenie zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy zápis v registri partnerov verejného sektora počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

 

UMOŽNENIE VYUŽÍVANIA LOKALIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV Z ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 • Dovolíme si povedať a to bez ohľadu na akékoľvek možné dôsledky, že za najkontroverznejšie zákonné opatrenie predmetného zákona považujeme novelizáciu Zákona o telekomunikačných službách, ktorého zavedením štát výrazným spôsobom zasiahne do základných ľudských práv a slobôd svojich občanov;

 

 • predmetná novela do 31. decembra 2020 umožní Úradu verejného zdravotníctva získavať, zhromažďovať, spracovávať a uchovávať:
 • súvisiace údaje komunikačných strán čiže telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu,
 • Lokalizačné údaje, čiže údaje o geografickej polohe užívatelia koncového zariadenia (napr. telefónu a
 • Informácie o čase vzniku lokalizačného údaju.

 

 • Tieto informácie sa budú spracovávať v anonymizovanej podobne na štatistické účely potrebné na prevenciu a modelovanie šírenia nákazy. Budú sa rovnako spracovávať pre účely identifikácie príjemcov správ, ktorým bude potrebné oznámiť osobitné opatrenie ÚVZ (napríklad, že došli do styku s pozitívne testovanou osobou a zaujať potrebné preventívne kroky).

 

Aj vzhľadom na účelovosť tohto ustanovenia, isté medze a jeho časovú obmedzenosť je podľa nášho názoru predmetná právna úprava výrazným zásahom do ľudských práv zo strany štátu a predstavuje veľké riziko zneužitia takýchto údajov.

Sme toho názoru, že aj za aktuálnej situácie by mal zákonodarca  zvážiť, či je nutný až takýto výrazný zásah do súkromia občanov SR, resp. min. výraznejšie precizovať okolnosti, za ktorých môže dôjsť z nášho pohľadu k výraznému zásahu do súkromia občanov SR.