Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)

Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)

Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)
V prípade úrazu v inom členskom štáte bez cudzieho zavinenia, má športovec – slovenský poistenec podľa § 9b zákona o zdravotnom poistení právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte. V tomto prípade pôjde o takzvanú potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je definovaná ako starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať na Slovensko skôr ako pôvodne zamýšľal.


Preplatenie nákladov potrebnej starostlivosti
Pokiaľ poistenec uhradil náklady na potrebnú zdravotnú starostlivosť v zahraničí je oprávnený na preplatenie vynaložených nákladov potrebnej starostlivosti v zahraničí svojou poisťovňou na základe zaslania Žiadosti o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou majú byť podľa § 10 ods. 2 originál dokladu o zaplatení nákladov zdravotnej starostlivosti (prípadne aj kópia výpisu z bankového účtu), záznam o ošetrení a originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných úkonov, pokiaľ boli predpísané lieky aj lekársky predpis.

Podmienky na preplatenie nákladov potrebnej starostlivosti
Poisťovňa preplatí náklady najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia úplnej Žiadosti. Právo na preplatenie nákladov treba uplatniť do jedného roka od skončenia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona poistenec nemá nárok na preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, ak bola poskytnutá súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (to sa môže líšiť v závislosti od všeobecných zmluvných podmienok tej ktorej zdravotnej poisťovne). Nahrádzajú sa iba výdavky na ošetrenie, na ktoré má poistenec nárok aj na Slovensku, taktiež sa nahrádzajú výdavky iba do výšky, ktorá zodpovedá výdavkom na rovnaké ošetrenie na Slovensku (toto sa môže tiež líšiť v závislosti od všeobecných zmluvných podmienok poisťovne).

Európsky preukaz zdravotného poistenia
Pokiaľ má poistenec vystavený európsky preukaz zdravotného poistenia dokáže nám zjednodušiť proces platby a náhrady výdavkov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v zahraničí. S preukazom EPZP má poistenec nárok na zdravotnú starostlivosť a náhradu vzniknutých výdavkov za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej sa nachádza. Znamená to teda, že pokiaľ majú občania členského štátu poskytnutý zdravotný úkon zadarmo, bude zadarmo aj pre poistenca zo Slovenskej republiky. Pokiaľ niečo doplácajú občania toho ktorého členského štátu, doplatí tú istú sumu aj poistenec zo Slovenskej republiky. Na základe tohto preukazu budú náklady fakturované priamo poisťovni poistenca zo Slovenskej republiky. Európsky preukaz zdravotného poistenia nekryje liečebné náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach.


Zdroje:
https://www.skp.sk/#xl_xr_page_infoposkodeny
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/co-kryje-pzp
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/ako-postupovat-pri-nehode-v-zahranici
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/381/20191001#paragraf-16
https://www.najpoistenie.sk/pzp-povinne-zmluvne-poistenie/poistne-krytie/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20230101#predpis.clanok-1.cast-druha.skupinaParagrafov-uhrada_zdravotnej_starostlivosti
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/payments-reimbursements/index_sk.htm
https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost-zahranici/refundacia-nakladov.html
https://www.poistenie.sk/lexikon/europsky-preukaz-zdravotneho-poistenia
https://www.bikeplan.sk/
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2020/11/Vseobecne-poistne-podmienky-celorocneho-cestovneho-poistenia-VPP-CCP-0218.pdf