Zmeny v Zákonníku práce platné od novembra 2022

Zmeny v Zákonníku práce platné od novembra 2022

Dňa 1. novembra 2022 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela prináša početné a významné zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkajú viacerých práv a povinností zamestnávateľov a zamestnancov a má smerovať k tzv. „work-life balance“, čiže rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Ich prehľad Vám prinášame v 7 bodoch, kde sa stručne snažíme priblížiť zmeny, ktoré od novembra nastanú.

1. Platené otcovské voľno

 • Po narodení dieťaťa nahradí otcovi chýbajúci príjem zo zamestnania tzv. otcovské zo Sociálnej poisťovne, otcovská bude platená tak ako materská,
 • dávka bude otcovi patriť najviac 14 kalendárnych dní (na 10 dní služobného voľna majú nárok vojaci a príslušníci finančnej správy) v období 6 týždňov od narodenia dieťaťa, príp. aj v dlhšom období ak novorodenec bol hospitalizovaný,
 • nárok sa nevylučuje s poberaním materského alebo rodičovského príspevku zo strany matky.
 • o otcovské sa žiada prostredníctvom Žiadosti iného poistenca o materské,
 • výška otcovského je 75 percent denného vymeriavacieho základu.
 • Zákonník práce bude chrániť otca pred výpoveďou najviac šesť týždňov pred očakávaným pôrodom a až do skončenia jeho otcovskej dovolenky.

2. Rozšírenie zárobkových možností

 • zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zakázať, aby si mimo určeného pracovného času privyrábal, bez ohľadu na spôsob,
 • konkurenčnú zárobkovú činnosť môže zamestnanec vykonávať len s písomným súhlasom zamestnávateľa,
 • výnimkou je vedecká, pedagogická či literárna činnosť.

3. Predvídateľnosť práce na dohodu

 • zamestnávateľ bude povinný dohodárovi poskytnúť písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, v ktorých ho môže potrebovať, a o tom, v akej lehote ho bude informovať o nástupe do práce, to však nesmie byť menej ako 24 hodín,
 • ak vám zamestnávateľ plánovaný nástup zruší v kratšej lehote, ako pôvodne oznámil, bude vám patriť náhrada odmeny, najmenej vo výške 30 % z odmeny.
 • uvedené však neplatí, ak priemerný týždenný pracovný čas za 4 týždne nepresiahne 3 hodiny.

4. Primeranosť skúšobnej doby

 • ak ide o zamestnanie na určitú dobu, bude platiť, že skúšobná doba nesmie byť dlhšia ako polovica dohodnutej dĺžky pracovného pomeru, tj. napríklad pri pracovnej zmluve na dobu určitú 4 mesiace nesmie byť skúšobná doba dlhšia ako 2 mesiace.

5. Zmena formy zamestnania

 • pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na 2 roky a až na niekoľko prípadov ho možno predĺžiť, alebo opätovne uzavrieť najviac 2-krát za 2 roky,
 • ak zamestnanec už odpracoval viac ako 6 mesiacov, môže požiadať o prechod do trvalého pracovného pomeru,
 • na čo musí zamestnávateľ do jedného mesiaca poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď,
 • iba fyzická osoba alebo firma s menej ako 50 zamestnancami má na odpoveď najviac 3 mesiace a na opakovanú žiadosť môže reagovať aj v ústnej forme.

6. Minimálna lehota zásielky

 • písomnosti týkajúce sa napr. skončenia pracovného pomeru treba zamestnancovi doručiť do vlastných rúk, a to ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“
 • štandardná úložná lehota zásielky na pošte je 18 dní, ale zamestnávateľ ju môže skrátiť maximálne na odbernú lehotu dlhšiu ako 10 dní.

7. Žaloba na neplatnosť skončenia pracovného pomeru a posilnenie ochrany zamestnanca

 • ak sa pracovný pomer predlžuje o ochrannú lehotu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo pri úraze zamestnanca, možnosť podať žalobu na súd sa predlžuje do dvoch mesiacov od skončenia posledného dňa ochrannej lehoty, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej lehote,
 • možnosť podať zamestnávateľovi sťažnosť, ak by „porušoval zásadu rovnakého zaobchádzania, nedodržiaval práva v súlade s dobrými mravmi, bezdôvodne narúšal súkromie zamestnanca, prenasledoval ho za nedodržanie nedovoleného zákazu zachovávať mlčanlivosť o pracovných podmienkach.“
 • zamestnávateľ musí odpovedať písomne okamžite, ako to bude možné. Potom musí „urobiť nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.“

 

Zdroj ilustračné foto: pexels.com