ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ

ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ

Dňa 01.07.2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) a zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych úradníkoch“). Navrhovaná právna úprava zavádza predovšetkým povinnosť konajúcemu súdu prihliadať na postavenie žalovaného (dlžníka) ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu voči platobnému rozkazu, ktorý bol vydaný na návrh veriteľa uplatňujúceho si svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Rovnako zavádza povinnosť súdu posudzovať miernejšie odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom pri zvážení zákonných možností odmietnuť odpor. Inými slovami rozširuje možnosť pre žalovaného (dlžníka) sa brániť, čo sťažuje vymáhanie pohľadávky veriteľom.

Čo to znamená?

V praxi vo väčšine prípadov nastáva situácia, kedy si fyzická osoba (spotrebiteľ) zakúpi určitý výrobok alebo službu pre svoju osobnú potrebu, avšak neuhradí fakturovanú cenu za ten-ktorý odobratý tovar a/alebo službu. Predávajúci (veriteľ) neplatiaceho spotrebiteľa (potencionálneho dlžníka) následne zažaluje, a to podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na vecne a miestne príslušnom súde.

Zmenou právnej úpravy sa značným spôsobom zvýhodní postavenie spotrebiteľa ako dlžníka pri uplatnení práva na podanie odporu voči platobnému rozkazu, a to s dôrazom na miernejšie posudzovanie vecného odôvodnenia takto podaného odporu. V tejto súvislosti je asi najpodstatnejšou zmenou doplnenie ustanovenia § 12 zákona o upomínacom konaní a ustanovenia § 267 Civilného sporového poriadku o jeden odsek v nasledovnom znení: „Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom“.

V nadväznosti na vyššie uvedené je dôležité poznamenať, že konanie, v ktorom súd vydal uznesenie o zrušení platobného rozkazu do 30.06.2021, sa dokončí podľa zákona o upomínacom konaní v znení účinnom do 30.06.2021.

Sumár:

Zastávame názor, že právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, ktorí sa v rámci svojej obchodnej/podnikateľskej činnosti dostanú do pozície veriteľov vo vzťahu k svojim zákazníkom/klientom, ktorí sú v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzok, resp. nie je v ich záujme si splniť svoje záväzky, tak do 30.06.2021 je posledný termín, kedy si veritelia môžu uplatniť svoju pohľadávku v zmysle prísnejšej zákonnej úpravy voči dlžníkom, čo vo väčšine prípadov môže znamenať oveľa jednoduchšie vymoženie pohľadávky, alt. získanie exekučného titulu pre následné vymáhanie prostredníctvom exekútora, na rozdiel od zmiernených zákonných podmienok pre spotrebiteľov platných od 01.07.2021.