Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Mnohí zamestnávatelia začali kvôli aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 prehodnocovať trvalú prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Účinnosťou zákona č. 76/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“) prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s nárokom na tzv. home office. Novinkou je hlavne viac právomoci v rukách zamestnancov.

Čo sa zmení v pravidlách práce z domu?

 • Novela prináša presnejšiu definíciu, že kedy ide o domácku prácu alebo teleprácu. V zmysle novej právnej úpravy platnej od 1.3.2021 platí, že o domácku prácu alebo teleprácu ide vtedy, ak práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Pravidelnosť však neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času. Môže to byť napr. aj jeden, dva dni v týždni.
 • Ponecháva sa aj výnimka, kedy nejde o domácku prácu alebo teleprácu, teda ak nejde o pravidelnú prácu doma, ale ide o mimoriadnu situáciu. Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.
 • Domácku prácu alebo teleprácu, tak ako to platilo doteraz, je nutné dohodnúť si so zamestnancom v pracovnej zmluve. Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom. V pracovnej zmluve alebo v písomnej dohode je možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje, rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca.
 • V zmysle novely Zákonníka práce si zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude môcť v rámci práce z domu sám rozvrhovať pracovný čas alebo vykonávať prácu v pružnom pracovnom čase.
 • Tak, ako už platí aj v súčasnosti, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce/telepráce. Ak túto povinnosť nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Zamestnávateľ sa však touto dohodou nezbavuje svojej povinnosti v oblasti bezpečnosti v zmysle osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.
  Novinkou je, že ak zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude pri domáckej práci, resp. telepráci využívať vlastné zariadenie, zamestnávateľ mu uhrádza podľa podmienok dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky spojené s jeho používaním.
 • Zamestnancovi musí firma zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne kontrolovať technické a programové vybavenie. Zamestnanec tiež musí byť informovaný o všetkých obmedzeniach používania technického aj programového vybavenia. Firma ho upozorní aj na následky porušenia týchto obmedzení.
 • Novelou sa zároveň zabezpečí, aby výkon práce z domácnosti nezasahoval do súkromného života zamestnanca, a to ustanovením tzv. práva na odpojenie sa. (napríklad čítať a odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory).
  Ide o právo zamestnanca nevykonávať prácu mimo pracovného času, ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť.
 • Zamestnanec tak nemusí pracovať po skončení pracovnej doby, počas nepretržitého odpočinku v týždni, dovolenky, sviatku a prekážky v práci. Zamestnávateľ to nesmie posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny.
 • Zamestnávateľ by tiež mal predchádzať izolácii zamestnanca, ktorý pracuje z domu, od ostatných zamestnancov a umožniť mu vstup aj na pracovisko.
 • Zamestnanci pracujúci z domu musia mať prístup k  prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako zamestnanci, ktorí z domu nepracujú.

Definícia domáckej práce a telepráce sa na základe rastúceho dopytu v čase koronakrízy zmenila. Čoraz viac zamestnancov pracuje z domu,  preto bolo potrebné upraviť § 52 Zákonníka práce. Pozitívne vnímame, že do novely Zákonníka práce sa zakomponovalo právo zamestnanca odpojiť sa, ak nemajú s firmou dohodnutú pohotovosť alebo nadčas.

ilustračné foto: zdroj pexels.com