Lex korona

Konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod – povinnosť zápisu.
Počnúc 1.novembrom 2018 vzniká pre obchodné spoločnosti zákonná povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra (ďalej len „ORSR“). Predmetná zákonná povinnosť sa vzťahuje na všetky novozaložené obchodné spoločnosti ako aj obchodné spoločnosti založené pred 1. novembrom 2018. Za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti do 31. decembra 2019, resp. za nesprávne a neúplné označenie konečného užívateľa výhod hrozí obchodnej spoločnosti sankcia až do výšky 3310 eur.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Dôležitým kritériom je ktorej osobe plynie z výkonu podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti prospech, teda hospodársky ťaží zo svojho postavenia v obchodnej spoločnosti. Tu je dôležité spomenúť, že konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá má prospech z podnikania minimálne vo výške 25%. Ďalšou skupinou sú osoby, ktoré pôsobia v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti. Na to aby osoba spĺňala podmienky pre zápis ako konečný užívateľ výhod postačuje aby spĺňala jednu z nasledujúcich podmienok:

a) mať priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo;

b) mať právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov;

c) ovládať právnickú osobu inak ako je uvedené v predošlých dvoch bodoch;

d) mať právo na minimálne 25%-ný hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti právnickej osoby;

Aké údaje sa zapisujú?
V rámci zápisu konečného užívateľa výhod sa zapisujú bežné údaje ako v prípade iného podania do ORSR ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia prípadne rodné číslo, trvalý pobyt, označenie dokladu totožnosti, a v neposlednom rade údaje týkajúce sa postavenia osoby v obchodnej spoločnosti. Tieto údaje sú získavané na základe dotazníka, ktorý je klientovi pred zápisom zaslaný a v ktorom uvedie pravdivo informácie o svojej osobe. Osobné informácie, ktoré sú v rámci konečného užívateľa výhod zapisované v ORSR, nie sú ďalej voľne dostupné pre tretie osoby.

V prípade novozaložených obchodných spoločnostiach, ktoré boli založené po 1.11 2018, je konečný užívateľ zapisovaný spolu s návrhom zápisu obchodnej spoločnosti do ORSR. Dôležitou informáciou je, že povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR sa vzťahuje na všetky obchodné spoločnosti bez ohľadu nato či v rámci svojej podnikateľskej činnosti obchodujú so štátom alebo nie.

Zápis sa vykonáva prostredníctvom osobitého tlačiva, ktorý tvorí súčasť návrhu na zápis. Predmetný zápis je možné vykonať elektronicky v rámci podmienok elektronického podania. V prípade ak prílohy resp. tlačivo nespĺňajú povinné informácie a náležitosti znamenalo by to odmietnutie zápisu konečného užívateľa výhod. Takéto chybné podania časovo a peňažne predlžujú procesy v rámci ohlásenia konečného užívateľa výhod. Našim Klientom preto poskytujeme kvalitnú, rýchlu a efektívnu možnosť splniť si zákonnú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR.