Príplatky za prácu nadčas

Príplatky za prácu nadčas, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok od 01 . 06. 2023

Dňa 7. decembra 2022 prijala Národná rada zákon č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len novela „ZP“). Predmetná novela upravuje mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, ale aj za nočnú prácu.

Pred dvomi rokmi sa stanovila výška väčšiny príplatkov fixnou sumou. Od 1.6.2023 budú príplatky opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy, a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Od 1. júna 2023 budú mzdové zvýhodnenia nasledovné:

  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude najmenej v hodnote 50 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 1,79 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu bude najmenej v hodnote 100 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 3,58 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu pri nerizikovej práci bude najmenej v hodnote 40 % minimálnej hodinovej mzdy, namiesto doterajšej fixnej sumy 1,43 eur/hod.
  • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu pri rizikovej práci bude najmenej v hodnote 50 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 1,79 eur/hod.

Zákonník umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, v nedeľu alebo ako nočná práca.

V týchto prípadoch možno dohodnúť nižšie sumy mzdového zvýhodnenia len, avšak najmenej v hodnote 45 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v sobotu, 90 % minimálnej hodinovej mzdy za prácu v nedeľu a 35 % minimálnej hodinovej mzdy za nočnú prácu, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Zníženú sadzbu je možné dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Novelou ZP, došlo k zmene náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a za sťažený výkon práce z doterajšej pevnej sumy 0,72 eur/hod. na najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy. V roku 2023 tak pôjde najmenej o sumu 4,023 eura.