Zákon od 1. 1. 2020 ustanovuje nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Novelou zákonníka práce, účinnou od 1. januára 2020, sa zaviedol ďalší zamestnávateľom poskytovaný príspevok  – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Kto môže požiadať o tento príspevok? Iba zamestnanec od svojho zamestnávateľa?

O príspevok môže požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa, u ktorého je zamestnaný na pracovný pomer nepretržite najmenej dva roky a dieťa zamestnanca nedovŕšilo 18 rokov. Ďalšou podmienkou je, aby dieťa malo trvalý alebo obdobný pobyt na Slovensku a aby bolo členom športovej organizácie  najmenej 6 mesiacov pred požiadaním.

Na rozdiel od rekreačného príspevku, ktorý sa ujal v našom právnom poriadku tiež len nedávno, je príspevok na športovú činnosť dieťaťa dobrovoľným a neexistuje na neho právny nárok, t.z., že zamestnávateľ nemá žiadnu povinnosť ho svojim zamestnancom poskytnúť aj v prípade, ak spĺňajú zákonom stanovené predpoklady na jeho poskytnutie.

Je to aj daňový výdavok zamestnávateľa (ako odpočítateľná položka pri základe dane z príjmov) – zamestnávateľa ani zamestnanca „to nestojí nič“.

Aj keď síce ide o dobrovoľný príspevok, ktorý zamestnávateľ nemusí poskytnúť zamestnancovi „motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom.“

Poskytnuté príspevky si zamestnávateľ na základe ustanovenia § 19 ods. 2. písm. c) bod 5 Zákona o daní z príjmov môže zahrnúť do daňových výdavkov, a tak skrátiť svoj základ dane a zaplatiť s tým nižšiu daň z príjmov.

Rovnako príjem zamestnanca z tohto príspevku na základe ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b) Zákona o daní z príjmov je oslobodený  od dane z príjmov.

Príspevok platí aj pre živnostníkov a slobodné povolania?

Novelou zákona o dani z príjmov pridaním nového ustanovenia v § 19 ods. 2 Zákona o daní z príjmov o písmeno x) sa zaviedla možnosť aj samostatne zárobkovo činným osobám si uplatniť výdavky na športovú činnosť svojho dieťaťa, ak vykonávajú túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených podľa Zákonníka práce. V tomto prípade si však nemôže tento daňovník uplatňovať príspevok poskytovaný podľa zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

V akej výške je možné si uplatňovať tento príspevok?

Príspevok v sume 55% oprávnených výdavkov, no však nie viac ako 275 EUR za rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

V prípade, ak zamestnanec vynaložil 500 EUR a  viac ročne na športovú činnosť dieťaťa, zamestnávateľ môže zamestnancovi v zmysle vyššie uvedených podmienok spojených s oslobodením od dane z príjmu zamestnanca a s možnosťou započítať si príspevok do nákladov zamestnávateľa znižujúcich základ dane z príjmov poskytnúť príspevok v maximálnej výške 275 EUR ročne v rámci všetkých detí zamestnanca. To znamená, že v prípade, ak by zamestnávateľ poskytoval príspevky nad tento zákonom stanovený rámec, išlo by o príjem zamestnanca, ktorý by podliehal zdaneniu a v prípade zamestnávateľa by nešlo už o výdavky znižujúce základ dane z príjmov. Uvedené platí obdobne aj v prípade, ak by zamestnávateľ poskytol príspevok s vyšším podielom ako 55% v prípade, ak by oprávnené výdavky za rok boli nižšie ako 500 EUR.

Podmienkou poskytnutia príspevku je, aby dieťa mladšie ako 18 rokov s trvalým alebo obdobným pobytom v Slovenskej republike bolo najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácií v zmysle § 3 písm. k Zákona o športe. Výdavky, ktoré zamestnanec vykazuje musia byť výlučne výdavkami na športovanie dieťaťa zamestnanca u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 1 Zákona o športe.

Novela neurčuje formu žiadosti príspevku, avšak pre zachovanie právnej istoty by mala mať písomnú formu.

Pýtali ste sa nás:

„Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, s manželom sme obaja zamestnaní u toho istého zamestnávateľa, môžeme si obaja súčasne žiadať o príspevok na šport dieťaťa?“

V prípade,  ak spĺňate obaja manželia všetky zákonom stanovené podmienky na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa, môžete. Novela síce ustanovuje, že zamestnanec za jeden kalendárny rok môže požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len jedného zamestnávateľa (v prípade, ak ich má viac, ak má viac pracovných pomerov), avšak toto nijakým spôsobom neobmedzuje nato, aby o daný príspevok žiadali obaja rodičia za to isté dieťa u toho istého zamestnávateľa, no však maximálne do výšky 275 EUR pre oboch.