Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy

Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky

Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy.

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ako aj podnik zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnú zložku aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára.

Cieľom zmeny je umožnenie založenia zjednodušeným spôsobom prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Základným predpokladom je zavedenie interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy spoločenskej zmluvy. Na uvedené následne nadväzuje zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru. Pokiaľ spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina, ktorá musí obsahovať rovnaké časti, ako spoločenská zmluva.

Zakladateľ však musí splniť zákonné podmienky novelou upravené v ust. § 110a ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorými sú:

  • spoločnosť nemá viac ako 5 spoločníkov,
  • účelom založenia spoločnosti je podnikanie,
  • predmetom podnikania spoločnosti budú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností z novej prílohy č. 4a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
  • týchto činností tvoriacich predmet podnikania nebude viac ako 15,
  • obchodné meno bude obsahovať skratku s.r.o.,
  • vklady spoločníkov budú výlučne peňažné,
  • správcom vkladu bude konateľ spoločnosti a spoločnosť nebude mať ustanovenú dozornú radu.

Nakoľko ide len o zjednodušenú možnosť nad rámec existujúcej právnej úpravy, v prípade ak sa zakladateľ spoločnosti rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, navrhovanou úpravou sa nevyžaduje osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu. Zakladatelia tak budú môcť založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Touto novelou zákona sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam, pričom maximálny počet voľných živností pri prvozápise bude limitovaný na 15 živností. Živnostenské oprávnenie vznikne zápisom do obchodného registra a pred zápisom do obchodného registra teda nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

V prípade zahraničných právnických osôb, ktoré majú sídlo v niektorom z členských štátov EÚ resp. v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore bude taktiež možné využiť zjednodušený postup založenia a to po splnení podmienok v zmysle § 21 ods. 6 Obchodného zákonníka, ktorými sú:

  • účelom zriadenia bude podnikanie,
  • predmetom podnikania budú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností,
  • predmet podnikania bude môcť tvoriť maximálne 15 vybraných činností z nového zoznamu voľných živností z prílohy č. 4a živnostenského zákona.

V oboch uvedených prípadoch bude príslušným Okresný súd Žilina.