Spôsoby zániku obchodných spoločností, likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia

Spôsoby zániku obchodných spoločností, likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia

Zánik obchodných spoločností je v právnom rámci Slovenskej republiky dôležitý a mnohovrstevnatý proces. Pri rozhodovaní o zániku spoločnosti môžu spoločníci alebo súdy voliť medzi niekoľkými procesmi, z ktorých každý má specifické pravidlá a dôsledky. Tento článok poskytuje bližší prehľad troch hlavných spôsobov zániku obchodných spoločností: likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia.

Čítať viac „Spôsoby zániku obchodných spoločností, likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia“

Zmluvy a zmluvné vzťahy v obchodnom práve

Zmluvy a zmluvné vzťahy v obchodnom práve

Úvod:
Obchodné zmluvy a vzťahy sú kľúčové pre riadenie a reguláciu transakcií medzi firmami i jednotlivcami. Tento článok poskytuje prehľad o základných princípoch, ktoré formujú zmluvné právo v Slovenskej republike, a poukazuje na dôležitosť porozumenia týchto aspektov pre účinné podnikanie.
Čítať viac „Zmluvy a zmluvné vzťahy v obchodnom práve“

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2024, predstavuje komplexnú revíziu existujúcich právnych predpisov v oblasti premeny obchodných spoločností. Zákon sa snaží zabezpečiť prehľadnejšiu a jednotnejšiu právnu úpravu premeny spoločností, ktorá bude reflektovať aktuálne potreby trhu a harmonizovať slovenskú legislatívu s európskym právom.

Čítať viac „Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev“

Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

Podľa Zákonníka práce sú zmeny pracovnej zmluvy a organizačné zmeny zamestnávateľa upravené v niekoľkých kľúčových ustanoveniach a nižšie si priblížime hlavné body, ktoré je dôležité vedieť:

Čítať viac „Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa“

Švarcsystém a nelegálne zamestnávanie

Švarcsystém a nelegálne zamestnávanie

Švarcsystém:
Švarcsystém môžeme definovať ako závislú prácu vykonávanú samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO„) mimo pracovného pomeru alebo mimo obdobného pracovného vzťahu pre zamestnávateľa. Je to spôsob ako SZČO pracujú pre zamestnávateľa na živnosť a vykonávajú rovnaké činnosti ako na trvalom pracovnom pomere (ďalej len „TPP“). Rovnako tak pracujú vo vzťahu nadriadený-podriadený, chodia do práce pravidelne na rovnaké miesto a v stanovený čas. Ide hlavne o to, že zamestnávateľ za SZČO neplatí odvody ako za normálneho zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa pôsobí na TPP, pričom SZČO si tieto poplatky musí platiť.
Čítať viac „Švarcsystém a nelegálne zamestnávanie“

Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Národná rada SR 24.4.2024 schválila nové znenie zákona o ochrane spotrebiteľov. Tento nový zákon nadobudne účinnosť od 1.7.2024, ktorý bude predstavovať základný predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zároveň nový zákon nahradí aj niekoľko iných platných právnych predpisov. Aké zmeny so sebou takáto zmena prináša?

Čítať viac „Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa“

Zmluvy a zmluvné vzťahy v stavebníctve na Slovensku

Zmluvy a zmluvné vzťahy v stavebníctve na Slovensku

Stavebníctvo je jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva, ktoré vyžaduje presné a detailné zmluvné vzťahy medzi všetkými zúčastnenými stranami. Na Slovensku sú tieto vzťahy upravené viacerými právnymi predpismi a normami, ktoré zabezpečujú správne fungovanie projektov od ich začiatku až po úspešné dokončenie. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty zmlúv a zmluvných vzťahov v stavebníctve.

Čítať viac „Zmluvy a zmluvné vzťahy v stavebníctve na Slovensku“

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

Založenie obchodnej spoločnosti a realizácia zmien v jej štruktúre sú základnými procesmi, ktoré podnikatelia musia zvládnuť pri rozvoji svojho podnikania. Tento článok poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek a praktických krokov spojených so založením a zmenami v obchodných spoločnostiach na Slovensku.

Čítať viac „Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky“