BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19

BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19

Dosah pandémie COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy aj po pandémii je naďalej zásadný. Negatívny vplyv pandémie sa z pohľadu zamestnanosti sa prejavoval najmä u tých zamestnávateľov, kde z dôvodu nariadených opatrení ich prevádzková činnosti bola úplne zastavená alebo značne obmedzená čím nemohli generovať tržby, čoho dôsledkom bol, že ani zamestnancom nemohli prideľovať prácu.

Jednou z najväčších zmien spôsobených pandémiou bol náhly prechod na vykonávanie práce z domu.

Zamestnávatelia sa museli doslova zo dňa na deň preorientovať na prácu na diaľku, a to bez ohľadu na to, či boli na to pripravené alebo nie. Predmetnú zmenu zákonodarcovia zakotvili v zákone č. 76/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“).

V nových ustanoveniach Zákonníka práce je domácka práca a telepráca definovaná ako práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale vykonáva sa pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, pričom v prípade telepráce je ustanovenie doplnené, že ide o prácu vykonávanú s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Domácnosťou pre účely domáckej práce a telepráce musí byť miesto, ktoré je iné ako priestory/prevádzky zamestnávateľa (priestory zriadené zamestnávateľom). V zmysle novej právnej úpravy to môže byť hocijaké miesto vrátane takého dojednania miesta, že zamestnanec si sám vyberá odkiaľ bude prácu vykonávať, ak to povaha práce umožňuje (t.j. dojednanie nebude obsahovať konkrétne miesto výkonu práce ale určenie, že miesto výkonu práce sa ponecháva na zamestnanca).

Je nevyhnutné poznamenať, telepráca a aj domácka práca musí byť dohodnutá, t. j. nie je možné, aby zamestnávateľ prikazoval jednostranne výkon domáckej práce/telepráce proti vôli zamestnanca a naopak, aby si zamestnanec sám rozhodoval, kde bude jeho miesto výkonu, pretože sa domnieva, že môže vykonávať prácu aj z domácnosti. Miesto výkonu práce ako podstatná náležitosť pracovnej zmluvy (§ 43 ods. 1 Zákonníka práce) musí byť naďalej predmetom dohody aj pri domáckej práci a telepráci.

Takýto spôsob práce z domu je možné upraviť napríklad v kolektívnej zmluve, v pracovnom poriadku alebo ho zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom individuálne v rámci pracovného pomeru dodatkom k pracovnej zmluve. Ak táto možnosť nie je vopred dohodnutá, nariadenie práce doma nie je jednostranne možné. Ide totiž o zmenu dohodnutých pracovných podmienok v časti týkajúcej sa miesta výkonu práce.

V prípade domáckej práce a telepráce musí byť urobené aj rozhodnutie o organizácii pracovného času. Buď ho organizuje zamestnávateľ spôsobmi podľa § 86 alebo § 87 Zákonníka práce, a to ako fixný pracovný čas alebo pružný pracovný čas podľa § 88 Zákonníka práce alebo jeho rozvrhovanie vzhľadom na povahu práce a očakávania zamestnávateľa (zamestnanec má odovzdať do určitého času výsledok a je jedno v akom časovom úseku prácu vykoná) sa môže ponechať výlučne na zamestnancovi.

Návrat do kancelárie po pandémii?

Do legislatívy sa dostalo špeciálne ustanovenie – podľa neho majú zamestnanci právo na prácu z domu, ak to ich povolanie dovoľuje. Zamestnanec o to môže požiadať, ale firma by to mala počas pandémie robiť automaticky. Samozrejme, na strane firmy ale nemôžu byť vážne prevádzkové dôvody, ktoré by tomu bránili. Zamestnanec má teda právo o home office požiadať a táto žiadosť by nemala byť bezdôvodne odmietnutá. V prípade zamietavého stanoviska, by museli existovať vážne prevádzkové dôvody objektívneho charakteru. Čiže malo by ísť o činnosti, pri ktorých je nevyhnutná prítomnosť zamestnanca na pracovisku, nielen situácie, keď sa zamestnávateľ rozhodne, že mu návrat do pôvodného predpandemického režimu viac vyhovuje. V aplikačnej praxi už vznikajú problémy, kedy na strane jednej zamestnávateľ prehodnocuje nevyhnutnosť home office zamestnancov, ako aj na strane druhej niektorí zamestnanci preferujú miesto home officu osobnú prítomnosť na pracovisku. Pritom nie vždy je možné prihliadnuť iba na právo zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti za súčasného splnenia platných zákonných podmienok.

Za účelom prediskutovania možných riešení aplikačných problémov pri návrate do kancelárii po pandémii doporučujem obrátiť sa našu advokátsku kanceláriu, ktorú rada zodpovie všetky otázky súvisiace s aplikačnou praxou vrátane poskytnutia poradenstva ohľadne vypracovania potrebnej dokumentácie.

 

Ilustračné foto: pexels.com

EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Od 1.10.2020 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prinášala viacero zmien, ktoré sa týkajú najmä procesu likvidácie, ale taktiež aj zrušenie spoločnosti s ex offo výmazom. Jednou z najvýznamnejších zmien je ukončenie podnikateľskej činnosti a to na základe výmazu spoločnosti zo strany súdu.

Koho sa výmaz súdom týka?

 • Osôb, u ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1;
 • spoločnosti, ktoré nepremenili základné imanie spoločnosti zo slovenskej meny na euro najneskôr do 1.12.2020;
 • spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 a predpokladá sa ich úpadok. Podľa prechodných ustanovení Obchodného zákonníka bol likvidátor ustanovený v „starých“ likvidáciách povinný najneskôr do 31.12.2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa zákona účinného od 01.10.2020, podľa stavu majetku zistenému ku 30.09.2020. V prípade nesplnenia tejto povinnosti t.j. uloženia zoznamu majetku do zbierky listín sa predpokladá, že spoločnosť (alebo družstvo) je v úpadku;
 • podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona;
 • podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb;
 • v neposlednom rade, z obchodného registra sa vymažú fyzické osoby, ktoré budú po novom zapísané už len v živnostenskom registri.

Ako prebieha výmaz neaktívnych spoločností?

Čistenie obchodného registra od neaktívnych spoločností od 1.10.2020 by pritom malo prebiehať tak, že sa na súdoch vytvorí zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z registra. Aktuálne sú už dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky niektoré zoznamy osôb, ktoré budú automaticky vymazané z Obchodného registra SR: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Obchodny-register_zoznam-osob-ktore-mozu-byt-vymazane.aspx. Zoznam jednotlivých subjektov na ktorých sa vzťahuje ex offo výmaz súdom, bude následne počas šiestich mesiacov zverejnený v Obchodnom vestníku odo dňa jeho vydania.

Hlavnou motiváciou zákonodarcu pre navrhnuté riešenie bol záujem zabezpečiť efektívnejšie plnenie základnej funkcie obchodného registra, t.j. funkcie informatívnej a funkcie zabezpečenia právnej istoty (dôvery tretích strán v údaje v ňom uvádzané).

Ohľadom otázky či predmetná zmena sa týka aj Vašej firmy sa neváhajte na nás obrátiť. Rovnako naša advokátska kancelária Vám radi pomôže pri výmaze firmy z obchodného registra prostredníctvom likvidácie spoločnosti .

 

Ilustračné foto: pexels.com

ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ

ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ

Dňa 01.07.2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) a zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych úradníkoch“). Navrhovaná právna úprava zavádza predovšetkým povinnosť konajúcemu súdu prihliadať na postavenie žalovaného (dlžníka) ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu voči platobnému rozkazu, ktorý bol vydaný na návrh veriteľa uplatňujúceho si svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Rovnako zavádza povinnosť súdu posudzovať miernejšie odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom pri zvážení zákonných možností odmietnuť odpor. Inými slovami rozširuje možnosť pre žalovaného (dlžníka) sa brániť, čo sťažuje vymáhanie pohľadávky veriteľom.

Čo to znamená?

V praxi vo väčšine prípadov nastáva situácia, kedy si fyzická osoba (spotrebiteľ) zakúpi určitý výrobok alebo službu pre svoju osobnú potrebu, avšak neuhradí fakturovanú cenu za ten-ktorý odobratý tovar a/alebo službu. Predávajúci (veriteľ) neplatiaceho spotrebiteľa (potencionálneho dlžníka) následne zažaluje, a to podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na vecne a miestne príslušnom súde.

Zmenou právnej úpravy sa značným spôsobom zvýhodní postavenie spotrebiteľa ako dlžníka pri uplatnení práva na podanie odporu voči platobnému rozkazu, a to s dôrazom na miernejšie posudzovanie vecného odôvodnenia takto podaného odporu. V tejto súvislosti je asi najpodstatnejšou zmenou doplnenie ustanovenia § 12 zákona o upomínacom konaní a ustanovenia § 267 Civilného sporového poriadku o jeden odsek v nasledovnom znení: „Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom“.

V nadväznosti na vyššie uvedené je dôležité poznamenať, že konanie, v ktorom súd vydal uznesenie o zrušení platobného rozkazu do 30.06.2021, sa dokončí podľa zákona o upomínacom konaní v znení účinnom do 30.06.2021.

Sumár:

Zastávame názor, že právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, ktorí sa v rámci svojej obchodnej/podnikateľskej činnosti dostanú do pozície veriteľov vo vzťahu k svojim zákazníkom/klientom, ktorí sú v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzok, resp. nie je v ich záujme si splniť svoje záväzky, tak do 30.06.2021 je posledný termín, kedy si veritelia môžu uplatniť svoju pohľadávku v zmysle prísnejšej zákonnej úpravy voči dlžníkom, čo vo väčšine prípadov môže znamenať oveľa jednoduchšie vymoženie pohľadávky, alt. získanie exekučného titulu pre následné vymáhanie prostredníctvom exekútora, na rozdiel od zmiernených zákonných podmienok pre spotrebiteľov platných od 01.07.2021.

Internetové stránky jednotlivých spoločností

Stravné lístky alebo peniaze? Zmena zákonníka práce od 1.3.2021

Dňa 4. februára 2021 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá prináša viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a aj pre zamestnávateľov. Jednou z najväčších zmien je možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Od 1. marca 2021 bude ďalej v platnosti všeobecná povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

V zmysle § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
 • prostredníctvom stravovacích poukážok.

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce musí zabezpečiť zamestnávateľ každému zamestnancovi, ktorý odpracoval minimálne 4 hodiny, a to aj keď pracuje z domu.

Možnosť výberu je v účinnosti od 1. marca 2021, avšak zamestnávateľ, ktorý pred týmto dátumom alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s ich emitentmi, nie je povinný postupovať podľa nových pravidiel až do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31. decembra 2021. Návrhom sa tak umožní zamestnávateľom rozhodnúť sa, či budú podľa nových pravidiel postupovať od účinnosti novely zákona, ktorou sa zavádza výber medzi stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom, alebo toto rozhodnutie urobia neskôr. Maximálna doba prechodného ustanovenia však bude do konca roka 2021.

Za tým účelom bude zamestnávateľ povinný upraviť pravidlá vo vnútornom predpise, akým spôsobom sa bude realizovať výber zamestnanca, teda bude musieť určiť:

 • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca,
 • minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom,
 • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční.

To znamená, že od 1. januára 2022 budú mať zamestnávatelia povinnosť dať zamestnancom na výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom. Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ tak ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami. Takýto finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a daní. Zároveň musí zamestnávateľ predísť situácii, kedy by boli zamestnanci poberajúci finančný príspevok znevýhodnení voči tým, ktorí dostávajú stravné lístky (napr. v dôsledku neskoršej výplaty príspevku na účet zamestnanca než je deň odovzdania stravných lístkov). V internom predpise bude preto potrebné nastaviť taký mechanizmus, aby boli oba spôsoby časovo zjednotené a jediná zmena pre zamestnanca nastala len vo forme príspevku na stravovanie, ktorý od zamestnávateľa dostane.

Zamestnanec bude následne viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže a zamestnávateľ toto rozhodnutie musí rešpektovať.

Novinkou je, že od marca 2021 sa tiež zníži výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z troch percent na maximálne dve percentá, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.
Zároveň novelou Zákonníka práce od 1. januára 2023 je zavedená e aj povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimkou budú len prípady, v ktorých sa nebude môcť elektronický gastrolístok z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Zdroj ilustračné foto: Internetové stránky jednotlivých spoločností

Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Mnohí zamestnávatelia začali kvôli aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 prehodnocovať trvalú prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Účinnosťou zákona č. 76/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“) prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s nárokom na tzv. home office. Novinkou je hlavne viac právomoci v rukách zamestnancov.

Čo sa zmení v pravidlách práce z domu?

 • Novela prináša presnejšiu definíciu, že kedy ide o domácku prácu alebo teleprácu. V zmysle novej právnej úpravy platnej od 1.3.2021 platí, že o domácku prácu alebo teleprácu ide vtedy, ak práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Pravidelnosť však neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času. Môže to byť napr. aj jeden, dva dni v týždni.
 • Ponecháva sa aj výnimka, kedy nejde o domácku prácu alebo teleprácu, teda ak nejde o pravidelnú prácu doma, ale ide o mimoriadnu situáciu. Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.
 • Domácku prácu alebo teleprácu, tak ako to platilo doteraz, je nutné dohodnúť si so zamestnancom v pracovnej zmluve. Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom. V pracovnej zmluve alebo v písomnej dohode je možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje, rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca.
 • V zmysle novely Zákonníka práce si zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude môcť v rámci práce z domu sám rozvrhovať pracovný čas alebo vykonávať prácu v pružnom pracovnom čase.
 • Tak, ako už platí aj v súčasnosti, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce/telepráce. Ak túto povinnosť nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Zamestnávateľ sa však touto dohodou nezbavuje svojej povinnosti v oblasti bezpečnosti v zmysle osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.
  Novinkou je, že ak zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude pri domáckej práci, resp. telepráci využívať vlastné zariadenie, zamestnávateľ mu uhrádza podľa podmienok dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky spojené s jeho používaním.
 • Zamestnancovi musí firma zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne kontrolovať technické a programové vybavenie. Zamestnanec tiež musí byť informovaný o všetkých obmedzeniach používania technického aj programového vybavenia. Firma ho upozorní aj na následky porušenia týchto obmedzení.
 • Novelou sa zároveň zabezpečí, aby výkon práce z domácnosti nezasahoval do súkromného života zamestnanca, a to ustanovením tzv. práva na odpojenie sa. (napríklad čítať a odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory).
  Ide o právo zamestnanca nevykonávať prácu mimo pracovného času, ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť.
 • Zamestnanec tak nemusí pracovať po skončení pracovnej doby, počas nepretržitého odpočinku v týždni, dovolenky, sviatku a prekážky v práci. Zamestnávateľ to nesmie posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny.
 • Zamestnávateľ by tiež mal predchádzať izolácii zamestnanca, ktorý pracuje z domu, od ostatných zamestnancov a umožniť mu vstup aj na pracovisko.
 • Zamestnanci pracujúci z domu musia mať prístup k  prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako zamestnanci, ktorí z domu nepracujú.

Definícia domáckej práce a telepráce sa na základe rastúceho dopytu v čase koronakrízy zmenila. Čoraz viac zamestnancov pracuje z domu,  preto bolo potrebné upraviť § 52 Zákonníka práce. Pozitívne vnímame, že do novely Zákonníka práce sa zakomponovalo právo zamestnanca odpojiť sa, ak nemajú s firmou dohodnutú pohotovosť alebo nadčas.

ilustračné foto: zdroj pexels.com

právo

NOVINKY V OBCHODNOM PRÁVE ÚCINNÉ K 1. OKTÓBRU 2020

Účinnosťou Zákona č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník a taktiež aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý bol schválený ešte minulý rok, prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s výmazom neaktívnych subjektov zapísaných v obchodnom registri a elektronizáciou obchodného registra, na ktoré netreba zabudnúť.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novelizovaná právna úprava s účinnosťou od 1. Októbra 2020 patrí najmä:

1. POVINNOSŤ ÚRADNÉHO OSVEDČENIA SÚHLASU VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTÍ PRI ZAKLADANÍ SPOLOČNOSTI

Písomný súhlas na užívanie nehnuteľností poskytnutých na užívanie ako sídlo spoločnosti po novom bude musieť byť s úradne osvedčeným podpisom vlastníka resp. spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Pri spoluvlastníctve sa bude vyžadovať písomný súhlas toľkých vlastníkov nehnuteľností, ktorých podiely budú predstavovať väčšinu.  Uvedené ustanovenie v aplikačnej praxi eliminuje nezrovnalosti spoluvlastníkov pri dávaní súhlasu na užívanie nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi navzájom. Táto povinnosť sa nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívací titul bude vyplývať z vlastníckeho práva a bude to možné preukázať verejne dostupným katastrom nehnuteľností. Táto povinnosť sa nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívacie právo na užívanie nehnuteľnosti ako svojho sídla bude vyplývať z katastra nehnuteľností. V praxi sa teda táto povinnosť nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívací titul bude vyplývať z vlastníckeho práva a bude to možné preukázať výpisom z katastra nehnuteľností.

2. ZMENA PRÁVNEJ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR SPOLOČNOSTÍ

Táto zmena právne precizuje terminologickú úpravu organizačnej zložky podniku. Zákonodarca upúšťa od pojmu odštepný závod a dáva vyššiu dispozitívnosť pri zriaďovaní vnútornej organizácie. Pri prevádzkovaní tej-ktorej organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku. Zákon dáva možnosť fakultatívneho zápisu organizačnej zložky podniku – právnickej osoby – do obchodného registra.

3. ZÁPIS OBMEDZENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Obmedzenia štatutárneho orgánu sa do obchodného registra nezapisujú. Novela precizuje právnu úpravu súvislosti s návrhmi obmedzení štatutárov v aplikačnej praxi. Množstvo subjektov si zamieňa pojmy spôsob konania štatutára obchodnej spoločnosti s  obmedzení štatutárov, ktoré viedli k chaosu a k administratívnemu zaťaženiu a v neposlednom rade viedli k zvýšenej právnej neistote, a to aj napriek tomu, že obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať za ňu nemá navonok žiadne právne účinky.

4. MOMENT VZNIKU OPRÁVNENIA PODNIKAŤ NA ÚZEMÍ SR ZAHRANIČNOU OSOBOU

Moment vzniku oprávnenia podnikať zahraničnou fyzickou osobou nebude viazaný na zápis v obchodnom registri. Rozhodným momentom zahraničnej fyzickej bude viazaný teda na okamih vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného obdobného podnikateľského oprávnenia. Obdobné bude platiť aj v prípade zániku oprávnenia podnikať na území SR.

5. SPRÍSNENIE SANKCIE ZA NEDODRŽANIE POVINNOSTI ULOŽIŤ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Sankcie za nedodržanie  si povinnosti uloženia individuálnej účtovnej závierky v rámci lehoty 9 mesiacov od zostavenia individuálnej účtovnej závierky  do obchodného registra a omeškanie sa s uvedenou povinnosťou viac ako 6 mesiacov, bude rozhodnutím súdu takáto spoločnosť  zrušená.

6. OBMEDZENIE PODNIKANIA OSÔB, VOČI KTORÝM JE VEDENÁ EXEKÚCIA

Od 1. októbra 2020 nebudú môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ani osoby, voči ktorým je vedené exekučné konanie, pričom toto obmedzenie nemožno nijakým spôsobom ani len prelomiť. Fyzická osoba nebude môcť založiť s.r.o. resp. nebude môcť byť spoločníkom zakladajúcej s.r.o., navyše nebude môcť ani previesť svoj obchodný podiel v s.r.o. na tretiu osobu a  nebude môcť byť zapísaná ako konateľ v s.r.o ani môcť nadobúdať obchodné podiely v s.r.o..

7. NUMERUS CLAUSUS SUBJEKTOV ZAPISUJÚCICH DO OBCHODNÉHO REGISTRA

 Novela presne vymedzuje osoby zapisované do obchodného registra. Medzi tieto osoby budú patriť:

 • Právnické osoby založené podľa obchodného zákona, a to: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť a družstvo;
 • Právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to: európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť;
 • Právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra;
 • Štátne podniky;
 • Organizačné zložky podnikov Slovenských právnických osôb;
 • Podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb

Do obchodného registra sa tak nebudú už ďalej fakultatívne zapisovať fyzické osoby a ani nebude viesť evidenciu historických, v podstate neexistujúcich, starých právnych entít.

8. EX LEGE VÝMAZ SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Z obchodného registra budú zo zákona vymazané napr. tieto subjekty:

 • Osoby, ktoré do 01.12.2020 nepremenili menovitú hodnotu vkladov a menovitú hodnotu základného imania zo zaniknutej meny Slovenská koruna na menu EURO.
 • Organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré nesplnia povinnosť do 30. septembra 2021 potvrdiť zapísané údaje v obchodnom registri alebo neziniciujú zápis zmien týchto údajov v obchodnom registri v zmysle ustanovení osobitého zákona
 • Subjekty, ktoré sa nebudú zapisovať do obchodného registra.
 • Staré právne entity

Zoznam týchto osôb bude zverejnený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky  po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Registrovaný súd osoby uvedené v tomto zozname vymaže okrem osôb, voči ktorým prebieha konkurzné konanie (v takomto prípade bude registrový súd postupovať podľa výsledku tohto konania), osôb, ktoré preukážu právny záujem na likvidácii, navrhnú ustanovenie likvidátora a zložia preddavok na likvidáciu v lehote 6 mesiacov a osobe, ktorá v odôvodnenom návrhu bude namietať  zapísanie v zozname osôb na výmaz ako nedôvodné. Osoby, ktorými sú napríklad fyzické osoby – podnikatelia, výmazom z obchodného registra nezaniknú, avšak soby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020 budú ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.

9. NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY V PROCESE LIKVIDÁCIE

Medzi najzásadnejšie zmeny likvidácií obchodných spoločností sú:

 • Spoločnosť vstúpi do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra.
 • Povinnosť ustanoviť likvidátora už pri prijatí rozhodnutia o zrušení spoločnosti, najneskôr však 60 dní zrušenia spoločnosti.
 • Povinnosť zložiť preddavok na úhradu nákladov spojených s likvidáciou a odmenou likvidátora do notárskej úschovy.
 • Vstupom spoločnosti do likvidácie automaticky zaniknú jej jednostranné právne úkony, to bude znamenať, že všetky poverenia, príkazy, splnomocnenia alebo prokúry udelené spoločnosťou prestanú platiť a byť účinné. Uvedené nové pravidlo sa však nebude týkať takých splnomocnení, ktoré súvisia s udelením plnomocenstva na zastupovanie v konaní pred súdom, tieto zostanú aj napriek vstupu spoločnosti do likvidácie v platnosti.
 • Povinnosť likvidátora vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti do 45 dní od zverejnenia oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a uložiť ich do zbierky listín.
 • Dodatočnú likvidáciu bude možné ziniciovať len na návrh osoby, ktorá na tom preukáže právny záujem.
 • Minimálna dĺžka trvania likvidácie z troch mesiacov sa predĺži na šesť mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Napríklad v prípade, ak je zistený nedoplatok na dani, alebo ak voči likvidovanej spoločnosti je vedená daňová kontrola, likvidačný proces sa môže predĺžiť až o 6 mesiacov, pričom celý proces likvidácie môže trvať aj viac ako jeden rok.

 

 

právo

Moratórium na platenie / Odklad platenia nájomného

V súvislosti s pretrvávajúcou krízou zapríčinenou svetovou pandémiou Koronavírusu SARS-CoV2 a s ním súvisiacim ochorením COVID-19 drvivá časť podnikateľov bolo v dôsledku opatrení a prevencie  proti šíreniu tohto ochorenia nútená uzavrieť svoje prevádzky. Mnoho domácností sa ocitlo v podobnej situácií ako podnikatelia. V dôsledku straty príjmu alebo likvidity majú domácnosti a podnikatelia veľký problém s platením nájomného. Mnoho subjektov je už dnes s omeškaním a hrozia im s tým spojené sankcie. Je teda evidentné, že jeden z najaktuálnejších a najfrekventovanejších problémov tejto krízy je aj problém s platením nájomného.  

 

Novelou zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa v justícii zaviedlo moratórium na platenie nájomného. 

 

ČOHO SA MORATÓRIUM NA NÁJOMNÉ TÝKA? 

V dôsledku nezvládania platenia nájomného a následného omeškania s platením nájomného prenajímateľ nesmie jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti. Uvedený zákaz jednostranného ukončenia nájmu sa dotýka aj prenájmu bytov a nebytových priestorov Podmienkou moratória na nájomné je omeškanie nájomcu s platením nájomného v dôsledku okolností súvisiacich s pandémiou COVID-19. Uvedené moratórium sa týka okrem nájomného aj úhrad za plnenia obvykle spojených s nájom. Tieto úhrady môžu byť preddavky za energie alebo poplatky za správu predmetu nájmu a pod 

 

PRE KTORÉ SUBJEKTY PLATÍ MORATÓRIUM? 

Vzhľadom na dikciu novely zákona č. 62/2020 Z.zsa uvedené moratórium týka nájomcu a prenajímateľa nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov. Z uvedeného teda vyplýva, že moratórium sa týka jednak nájomcov ako súkromnoprávnych subjektov resp. domácnosti, ktoré majú v prenájme byt. Taktiež sa moratórium týka aj podnikateľských resp. obchodných subjektov. Každopádne, vzhľadom na široko koncipované ustanovenie toto moratórium sa môže týkať akéhokoľvek subjektu, ktorého predmetom nájmu je nehnuteľnosť.  

 

NA AKÉ ČASOVÉ OBDOBIE JE URČENÉ MORATÓRIUM NÁJOMNÉHO? 

Obdobie odkladu platenia nájomného sa dotýka obdobia od 01. apríla 2020 do 30. júna 2020. Vzhľadom na uvedené teda, nájomca je chránený pred jednostranným ukončeným nájmu z dôvodu omeškania s platením nájomného a s nájmom spojených, ak sa dostane do omeškania s platením nájmu, ktoré je splatné už počnúc mesiacom apríl 2020, máj 2020 až do konca júna 2020. Toto opatrenie dáva možnosť nájomcovi nezaplatiť nájomné ihneď bez postihnutia ukončenia nájomného vzťahu z tohto dôvodu. Pričom táto ochrana nájomcu je terminovaná do 31. decembra 2020, ktorý  je aj termínom splatnosti takto omeškaného nájomného, do ktorého musí nájomca omeškané nájomné uhradiť 

 

AKÉ SÚ PODMIENKY VYUŽITIA MORATÓRIA NÁJOMNÉHO?  

Túto ochranu môže nájomca využiť len v prípade „ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej choroby Covid-19“. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ, ktorý z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva musel uzavrieť svoju prevádzku a z tohto dôvodu sa dostal resp. dostane do omeškania, tak má možnosť využiť tento inštitút. Dôvodom môže byť aj pokles tržieb alebo pokles objednávok a s tým spojená nemožnosť zaplatiť nájomne včas a riadne. Pri fyzických osobách môže ísť o pokles ich mzdy z dôvodu prekážky v práci, zníženie mzdy alebo straty zamestnania taktiež v súvislosti s pandémiou.  

 

AKÝM SPÔSOBOM SA BUDE PREUKAZOVAŤ SPLNENIE PODMIENKY NA MORATÓRIUM?  

Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený.“ Z dikcie tohto ustanovenia jasne nevyplýva , že nájomca musí preukazovať splnenie uvedenej podmienky. Stačí, že ju osvedčí, avšak zákon je v tomto smere nekonkrétny, čo považuje v danom prípade za osvedčenie. Sme toho názoru, že pre korektnosť je namieste emailom alebo písomnoznámiť uvedené uplatnenie moratória prenajímateľovi, v rámci ktorého nájomca osvedčí dôvody uplatnenia tohto inštitútu. Na uplatnenie tohto inštitútu nie je potrebné sa obrátiť o predchádzajúci súhlas alebo vyjadrenie žiaden orgán verejnej moci a ani prenajímateľa.  

 

ČO AK PRENAJÍMATEĽ NEBUDE AKCEPTOVAŤ UPLATNENIE SI MORATÓRIA NA NÁJOMNÉ 

V prípade, ak nájomca nebude dôvody uplatnenia moratória akceptovať alebo ich nebude považovať za dostatočné a dostatočne osvedčené, v zásade môže v súlade so zákonom alebo zmluvou jednostranne  ukončiť nájomný vzťah. Avšak v tomto prípade má nájomca možnosť obrátiť sa na súd s možnosťou určiť neplatnosť takéhoto ukončenia nájmu. Avšak v prípade, ak bude preukázané v civilnom procese, že existovali uvedené dôvody na uplatnenie si tohto inštitútu, súd s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne o neplatnosti tohto skočenia nájmu.  

 

OSTATNÉ MOŽNÉ NÁSLEDKY SPOJENÉ S NEPLATENÍM  NÁJOMNÉHO POČAS ZÁKONNÉHO MORATÓRIA 

Depozit. Vo všeobecnosti  nájomných zmluvách sa nachádz úprava tzv. Depozitu, ktorý sa využíva najmä na úhrady schodkov vo vyúčtovaní preddavkov za spotrebu energie, vodného a stočného alebo kúrenia, ale aj omeškaného nájomného a poškodenia na predmete nájmu. To znamená, že uvedený zákaz nebráni prenajímateľovi si započítať nesplatené nájomné voči depozitu. 

Úroky z omeškania a zodpovednosť za škodu tieto zákonné inštitúty postihujú každého, kto sa dostal do omeškania so splnením svojho peňažného záväzku a neplnil včas a riadne. V tomto prípade avšak uplatňovanie úrokov z omeškania, prípadne zodpovednosti za škodu, je otázne vzhľadom na povahu pandémie COVID-19 ako inštitútu vis major v otázkach zodpovednosti za omeškanie s platením nájomného. 

Každopádne, právna neexaktnosť tohto ustanovenia spôsobuje mnoho ďalších otázok a môže viesť k rôznym interpretáciám.  

 

A REFUNDÁCIA NÁJOMNÉHO ZO STRANY ŠTÁTU 

Zákonodarca uvedenú otázku zatiaľ nerieši. Pričom je evidentné, že takéto opatrenie by najviac pomohlo aj nájomcom, ale najmä prenajímateľom, ktorí zatiaľ budú ťahať za kratší koniec. Ak teda opatrenie refundácie nájomného bude  legislatívne ustanovené, dôvody uplatnenia si moratória pominú v momente poskytnutia príspevku na nájomné a nájomca bude povinný uhrádzať nájomne. 

právo

,,LEX KORONA“

zavádza nové zákonné opatrenia  a právny režim

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon reagujúci najmä na aktuálne praktické problémy, ktoré vznikajú z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a krízového stavu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a opatrení s ním súvisiacich.

Akých opatrení navrhovaný zákon týka?:

 

OBMEDZENIE PLYNUTIA HMOTNOPRÁVNYCH PREMLČACÍCH A PREKLUZÍVNYCH LEHÔT V SÚKROMNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

 • prestávajú plynúť hmotnoprávne premlčacie a prekluzívne lehoty do 30. 04. 2020;
 • hmotnoprávne lehoty, ktoré už v čase od 12. 3. 2020 do dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia už uplynuli sa navracajú a neskončia sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona (t.j. od [*].2020).

Toto opatrenie má umožniť to, aby najmä osoby súkromného práva nemuseli nevyhnutne vykonávať úkony spojené s ich uplatňovaní práv v oblasti súkromného práva a aby bez akejkoľvek obavy neprišli o svoje práva z dôsledku právnych účinkov preklúzie alebo premlčania v hmotnom práve.

 

OBMEDZENIE PLYNUTIA PROCESNOPRÁVNYCH LEHÔT

 • Obmedzenie procesnoprávnych lehôt sa bude uplatňovať rovnakým spôsobom, ako pri hmotnoprávnych lehotách v súkromnom práve, t,j,. do 30.4.2020 neplynú.
 • Táto úprava sa dotýka procesných zákonných procesných lehôt aj sudcovských lehôt v oblasti trestného procesu a to len vo vzťahu lehôt týkajúc sa strany obvinených, obhajcov, poškodených a zúčastnené osoby;
 • výnimku tvoria prípady, ktoré by nezniesli odklad a hrozilo by výrazné ohrozenie života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody procesnej strany alebo účastníka konania, takéto obmedzenie plynutia lehôt by sa neuplatnilo. V týchto prípadoch je na úvahe súdu či ide o takúto vec, ktorá neznesie odklad (riziko subjektívneho posudzovania zo strany súdov, či ide o vec neznesú odklad návrh na neodkladné opatrenie v obchodnoprávnom spore alebo v spore o práva k maloletým?).

 

OBMEDZENIE POJEDNÁVANÍ NA SÚDOCH

 • Toto opatrenie uloží súdom povinnosť vykonávať civilné pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v trestných veciach iba v nevyhnutnom rozsahu;
 • z dôvodu ochrany zdravia obmedzí účasť verejnosti na pojednávaniach, hlavných pojednávaniach a verejných zasadnutí súdu.
 • V prípade vylúčenie verejnosti má však súd povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia a tento sprístupniť komukoľvek bezodkladne po skončení takéhoto pojednávania.

 

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DLŽNÍCKEHO NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU

 • Predlžuje sa lehota na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom z dôvodu úpadku z 30 dní na 60 dní, ak keď takýto úpadok dlžníka nastal v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

 

ROZHODOVANIE PER ROLLAM V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH (PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH)

 • v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu obchodné spoločnosti, ale aj iné právnické osoby, ktoré majú kolektívne orgány (napr. občianske združenia alebo neziskové organizácie) budú môcť rozhodovať formou hlasovania tzn. per rollam, t.j. nie prostredníctvom osobnej prítomnosti na jej zasadnutí, ale prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo korešpondenčne bez ohľadu na to či to vnútorné predpisy danej právnickej osoby umožňujú.

 

ZÁKAZ VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA A DRAŽIEB

 • V termíne do 30.4.2020 bude dočasne zakázané vykonávanie verejných dražieb a výkonu záložného práva, poverovanie predajom majetku dražobníka, organizovaním ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akékoľvek takéto speňažovanie majetku v čase od účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatné
 • Súdny exekútor je v tomto čase rovnako povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

 

UĽAHČENIE OBSTARÁVANÍ TOVARU A SLUŽIEB PRE ÚČELY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

 • v čase núdzového stavu alebo mimoriadneho stavu sa nebude vyžadovať ako podmienka pre uzatvorenie zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy zápis v registri partnerov verejného sektora počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

 

UMOŽNENIE VYUŽÍVANIA LOKALIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV Z ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 • Dovolíme si povedať a to bez ohľadu na akékoľvek možné dôsledky, že za najkontroverznejšie zákonné opatrenie predmetného zákona považujeme novelizáciu Zákona o telekomunikačných službách, ktorého zavedením štát výrazným spôsobom zasiahne do základných ľudských práv a slobôd svojich občanov;

 

 • predmetná novela do 31. decembra 2020 umožní Úradu verejného zdravotníctva získavať, zhromažďovať, spracovávať a uchovávať:
 • súvisiace údaje komunikačných strán čiže telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu,
 • Lokalizačné údaje, čiže údaje o geografickej polohe užívatelia koncového zariadenia (napr. telefónu a
 • Informácie o čase vzniku lokalizačného údaju.

 

 • Tieto informácie sa budú spracovávať v anonymizovanej podobne na štatistické účely potrebné na prevenciu a modelovanie šírenia nákazy. Budú sa rovnako spracovávať pre účely identifikácie príjemcov správ, ktorým bude potrebné oznámiť osobitné opatrenie ÚVZ (napríklad, že došli do styku s pozitívne testovanou osobou a zaujať potrebné preventívne kroky).

 

Aj vzhľadom na účelovosť tohto ustanovenia, isté medze a jeho časovú obmedzenosť je podľa nášho názoru predmetná právna úprava výrazným zásahom do ľudských práv zo strany štátu a predstavuje veľké riziko zneužitia takýchto údajov.

Sme toho názoru, že aj za aktuálnej situácie by mal zákonodarca  zvážiť, či je nutný až takýto výrazný zásah do súkromia občanov SR, resp. min. výraznejšie precizovať okolnosti, za ktorých môže dôjsť z nášho pohľadu k výraznému zásahu do súkromia občanov SR.

 

právo

Zodpovednosť za škodu v dôsledku omeškania s plnením záväzkov a vzniku mimoriadnej situácie COVID-19

 

S účinnosťou  od 16.03.2020 bol vyhlásený núdzový stav na základe Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., v dôsledku núdzového stavu vzniknutého  pre výskyt ochorenia COVID-19 a preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia tejto nákazy.

Uvedené preventívne opatrenia zasiahnu podnikateľský sektor, spomalia ekonomiku a prinesú mnoho komplikácií súvisiacich s plnením záväzkoprávnych vzťahov medzi podnikateľmi navzájom. Tento stav môže spôsobiť problémy každému podnikateľovi, aby si plnil svoje záväzky voči svojim zmluvným partnerom, resp. veriteľom riadne a včas.

Opatrenia súvisiace s prevenciou voči šíreniu ochorenia COVID-19 a vyhlásená mimoriadna situácia sa prevažnej miere dotkne bežného obchodného styku veľkého počtu podnikateľov na Slovensku. Tieto výrazné obmedzenia sa pretavia najmä do ťažkostí a obmedzení v plnení si svojich záväzkov. Mnoho podnikov a prevádzok zostane kvôli obmedzeniam a šíriacej sa nákazy COVID-19 zatvorených. Z dôsledku týchto opatrení sa nielen výrazne spomalí ekonomický rast, ale nastolí otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú druhému v dôsledku neplnenia alebo omeškaného plnenia záväzkov a to z dôvodu  vyššie uvedených preventívnych opatrení prijatých s cieľom obmedziť šírenie vírusu COVID- 19.

BUDE TEDA NAĎALEJ PLATIŤ ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ KAŽDÉHO ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ DRUHÉMU NEPLNENÍM ZÁVÄZKOV RIADNE A VČAS KVÔLI OPATRENIAM PROTI NÁKAZE COVID-19?

V prípadoch, keď si podnikateľ nesplní svoj záväzok tak, ako mu to jeho záväzkoprávny vzťah prikazuje a druhej strane s tým vzniká škoda, Obchodný zákonník na takúto situáciu pamätá v ustanovení § 373 Obchodného zákonníka, v ktorom upravuje všeobecnú zodpovednosť za škodu v prípade porušenia právnej zodpovednosti, ktorou je plniť riadne  a včas svoje záväzky. Konkrétne ustanovuje, že  „Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Obchodný zákonník pamätá aj na situácie, kedy podnikateľ z objektívnych dôvodov nemôže plniť riadne a včas svoje zmluvné záväzky. Najmä v dôsledku situácie, ktorú  nemohol predvídať a nijakým iným spôsobom nemohol jej zabrániť. Jednou z takýchto situácii môžu byť aj štátnymi orgánmi nariadené preventívne opatrenia v dôsledku  aktuálneho šírenia nákazy COVID-19 .

Konkrétne Obchodný zákonník upravuje v ust. §373 všeobecnú zodpovednosť za škodu ako objektívnu zodpovednosť síce s možnosťou liberácie (vyvinenia sa), ale iba pre zákonné okolnosti vylučujúce zodpovednosť.  Za tieto zákonné okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka  sa považuje  „…prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.“

Aktuálne  prijaté preventívne opatrenia (napr. nariadené zatvorenia prevádzok) podľa nášho názoru znemožňujú  môžu byť v konkrétnej situácii vyhodnotené ako okolnosti vylučujúce zodpovednosť, čím zbavujú postihnutého podnikateľa zodpovednosti za škodu spôsobenú omeškaním, alebo nesplním jeho zmluvného záväzku riadne a včas. Avšak, treba mať na pamäti, že okrem existencie tejto okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, povinný zo záväzku má pri všetkom úsilí takejto škode predchádzať a urobiť všetky pre neho možné opatrenia a splniť si všetky ostatné povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za škodu, podľa osobitých ustanovení právnych predpisov a postupovať v intenciách princípov poctivého obchodného styku, využívajúc obchodné zvyklosti s cieľom zamedziť vznik takejto škody. Inak by ani takýto liberačný dôvod nemusel byť postačujúci.

Obdobne prichádza do úvahy aplikácia ustanovení Obchodného zákonníka ust.§ 353 Obchodného zákonníka , ktoré poskytuje možnosť liberácie pre dlžníka v prípade dodatočnej nemožnosti plnenia v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka). Konkrétne „Dlžník, ktorého záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia, je povinný uhradiť škodu tým spôsobenú veriteľovi, ibaže nemožnosť plnenia bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť“. Na základe tohto ustanovenia sa nahrádza škoda, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti so zánikom povinnosti, plnenie ktorej sa stalo nemožným. Dlžník sa preto môže zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že nemožnosť plnenia bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Opačné však platí v prípade, ak pre neplnenie záväzku riadne a včas, a to aj  v dôsledku opatrení a obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19, je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnutá zmluvná pokuta. Na takúto situáciu sa nevzťahujú vyššie uvedené liberačné dôvody . V tomto prípade ide o prísne objektívnu zodpovednosť bez možnosti liberácie, ibaže by sa zmluvné strany písomne dohodli v rámci dojednania zmluvnej pokuty o možnostiach liberácie pre výskyt okolností vylučujúcich zodpovednosť (ust. § 374 Obchodného zákonníka).

Povinný zo záväzkoprávneho vzťahu takúto zmluvnú pokutu musí zaplatiť bez rozdielu dôvodov, ktoré zapríčinili porušenie jeho povinnosti, ibaže vyslovene v zmluve je písomne vylúčené, pre ktoré prípady omeškania napr. v dôsledku vis maior sa zmluvná pokuta neaplikuje.

V dôsledku prijatých preventívnych opatrení v praxi môžu najčastejšie nastať prípady, kedy podnikateľ objektívne nevie zrealizovať dodanie diela v zmluvne dohodnutom termíne; alebo podnikateľ v dôsledku zákonným postupom nariadeného zatvorenia prevádzky má výpadky v príjmoch, pre ktoré nevie platiť svoje záväzky voči svojim zmluvným partnerom, bankám alebo zamestnancom. 

Keďže každý prípad je individuálny, preto odporúčame odbornú konzultáciou s advokátom, ktorý bude presne vedieť poskytnúť v konkrétnom prípade kvalifikované právne poradenstvo.

VÍRUS COVID-19 A JEHO VYBRANÉ PRÁVNE DOPADY NA SLOVENSKU

Koncom minulého týždňa bol oficiálne potvrdený vírus COVID-19 (Corona vírus) už aj na území Slovenskej republiky.

So vzniknutou situáciou vzniká viacerých praktických otázok v oblastí pracovného práva najmä z pohľadov práva a povinností zamestnancov zostať doma v prípade prevencie nákazy a postupu v prípade starostlivosti o maloleté deti z dôvodu prerušenia školskej výučby a dopadu prípadných karanténnych opatrení na výkon práce na pracovisku.

PREVENCIA AKO POVINNOSŤ A OPRÁVNENIE ZAMESTNÁVATEĽA

V súvislosti s preventívnymi opatreniami zamestnávateľa, ktorého právnym základom je § 5 Zákona o ochrane a bezpečnosti pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie ochrany zdravia pri práci. Jednou zo všeobecných zásad je teda aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika a jeho posudzovanie. Uvedené teda za istých závažných okolností (v prípade preventívnych opatrení smerujúcim k eliminácií nákazy alebo šírenia vírusu COVID-19) dáva právny základ zamestnávateľovi na prijatie a vykonanie potrebných opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Takéto preventívne opatrenia môžu byť zvýšená informovanosť o hygiene, zvýšené hygienické opatrenia a dezinfekcia na pracovisku. Krajnou možnosťou je povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu resp. na výkon práce na inom mieste ako je dohodnuté v pracovnej zmluve (t.j. doma – homeoffice). Uvedené platí iba v prípade, ak je to nevyhnutné v zmysle karanténneho opatrenia orgánu verejného zdravia podľa ust. § 55 ods. 2. písm. c) Zákonníka práce.

V týchto prípadoch je potrebné rozlíšiť či ide o prekážky v práci:
a) z dôvodu všeobecného záujmu;
b) na strane zamestnanca;
c) na strane zamestnávateľa.

VÍRUS COVID-19 AKO DOVOD PREKÁŽKY V PRÁCI?

V prípade, ak existencia rizika je dôvodná a nepochybná a zamestnanec alebo zamestnávateľ trvá na preventívnej izolácií od kolektívu z dôvodnej obavy napríklad pri dochádzaní do práci formou MHD alebo vlakovou dopravou, kde je zvýšený počet ľudí, na základe ust. § 136 ods. 1 „zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon …občianskych povinností, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.“ Pričom pojem výkon občianskych povinností Zákonník práce explicitne definuje v ust. § 137, a to konkrétne v ods. 4 písm. d) (opatrenia proti prenosným chorobám prijaté zákonným spôsobom, ktorých výsledkom je činnosť zamestnanca podieľajúceho sa na prijatých opatreniach) alebo ods. 4 písm. h) (pri mimoriadnych udalostiach ohrozenia zdravia druhého stupňa vyhlásených zákonným spôsobom). Za takéto poskytnuté voľno z dôvodu vzniku prekážky na strane zamestnanca zamestnancovi nevzniká nárok na náhradu mzdy.

Za dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca bez nároku náhrady mzdy sa považuje aj situácia, keď zamestnanec je v karanténe. Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci takéhoto zamestnanca. Usmernenie hlavného hygienika odporúča osobám, ktoré sa vrátili z rizikových oblastí kontrolovať svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu z rizikovej oblasti (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka).

Treba však mať na pamäti, že ľahostajnosťou a porušením niektorých opatrení pri dôvodnom podozrení z nákazy vírusom COVID-19, čo i len z nedbanlivosti, a tak spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia tohto vírusu sa môže dopustiť trestného činu šírenia nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby v zmysle §§ 163 alebo 164 Trestného zákona.

ZATVORENIE ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Mnoho škôl pozastavilo výučbu z dôvodu prevencie pred nákazou vírusom COVID-19. Z tohto dôvodu vzniká otázka, ako sa zamestnávateľ vysporiada so zamestnancom, ktorý je nútený zostať s dieťaťom mladším ako 10 rokov doma. V tomto prípade ide o dôležitú osobnú prekážku v práci zo strany zamestnanca, pri ktorom zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy, avšak zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca. V prípade, ak dieťa bude lekárom uznané za choré a je mladšie ako 10 rokov, tak má zamestnanec nárok na OČR podľa ust. § 141 ods. 1. Zákonníka práce.

MÁ ZAMESTNANEC NÁROK NA DÁVKU OŠETROVNÉHO NA DIEŤA RESP. JEMU BLÍZKU OSOBU?

I keď vzhľadom na uvedené skutočnosti zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy v dôsledku prekážky v práci na strane zamestnávateľa zamestnancovi poistenému v sociálnej poisťovni za splnenia zákonom stanovených podmienok vzniká nárok na dávku ošetrovného.

V súvislosti so vznikom nároku na ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného zapríčinené dôvodným podozrením resp. vysokým rizikom nákazy vírusom COVID-19 (napr. pri návrate z rizikových oblastí nákazy vírusom COVID-19) sociálna poisťovňa odporúča čo najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi.
V prípade, ak regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu dieťaťu mladšiemu ako 10 rokov, ošetrujúci lekár vydá potvrdenie osobnej a celodennej starostlivosti (aj ex katedra) poprípade takéto potvrdenie lekár môže vydať zamestnancovi aj spätne. Následne je toto tlačivo potrebné doručiť zamestnávateľovi, ktorý ho predloží sociálnej poisťovni na posúdenie vzniku nároku na dávku ošetrovného.

Podľa odporúčania Ústredia sociálnej poisťovne podobný nárok na dávku ošetrovného na dieťa mladšieho ako 10 rokov môže vzniknúť aj z dôvodu prerušenia výučby, ale aj predškolského zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, v prípade ak prerušenie vzniklo z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci alebo v takýchto bolo nariadené karanténne opatrenie.

MÔŽE ZAMESTNANEC ODMIETNUŤ CHODIŤ DO PRÁCE Z DÔVODNÝCH OBÁV NÁKAZY OD OSTATNÝCH KOLEGOV ALEBO POČAS CESTY DO PRÁCE?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Na jednej strane zamestnávateľ je oprávnený a zároveň povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom zamedziť výskytu COVID-19 na pracovisku. Zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce sa buď dohodnúť so zamestnancom na výkone práce doma (home office), alebo mu po dohode so zamestnancom poskytnúť pracovné voľno, ale bez právneho nároku na náhradu mzdy. Zákonný dôvod odmietnutie pracovnej dochádzky zo strany zamestnanca sa môže považovať ako porušenie pracovnoprávnej disciplíny alebo pracovnej zmluvy.

SPÔSOBUJE COVID-19 INÚ PREKÁŽKU NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA?

Z uvedeného a z aktuálnej situácie sme toho právneho názoru, že samovoľná neprítomnosť inak zdravého zamestnanca na pracovisku z dôvodu preventívnej ochrany v súvislosti s možným výskytom COVID-19 na pracovisku alebo počas cesty do práce sa nemôže považovať za inú prekážku zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce, na základe ktorého by vznikol zamestnancovi nárok na náhradu mzdy. Iná právna situácia však je, keď je zamestnanec uznaný lekárom ako dočasne práceneschopný z dôvodu nakazenia vírusom COVID-19.

JE VÍRUS COVID-19 DÔVODOM NA OSPRAVEDLNENIA NEMOŽNOSTI PLNENIA ZÁVÄZKOV ZO STRANY DOTKNUTÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV ?

Prichádza do úvahy aplikácia možnosti exculpácie zmluvnej strany podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka a to v dôsledku existencie objektívnej prekážky brániacej splneniu jej zmluvných povinností. Ide o okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré týmto zbavujú povinnú stranu z povinnosti nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku nesplnenia jej zmluvných povinností. Tieto okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené po dobu, dokiaľ trvá prekážka, ibaže táto vznikla už v čase omeškania zodpovednej strany.

Obdobne prichádza do úvahy aplikácia ustanovení Obchodného zákonníka o dodatočnej nemožnosti plnenia podľa ust.§ 352 Obchodného zákonníka.