Čerpanie dovolenky zamestnancom v roku 2023, alebo čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Čerpanie dovolenky zamestnancom v roku 2023, alebo čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Dovolenka patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Vo väčšine prípadov výmeru a spôsob určenia dovolenky obsahuje pracovná zmluva. Ak v pracovnej zmluve takáto informácia chýba, je zamestnávateľ povinný o tomto písomne informovať zamestnanca. Právny predpis č. 331/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ,,Zákonník práce“) upravuje práva a povinnosti súvisiace s dovolenkou.
Zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky podľa plánu čerpania dovolenky, ktorý predchádza súhlasu zástupcov zamestnancov tak, aby zamestnancovi nebránilo nič vyčerpať si dovolenku vcelku a do konca kalendárneho roka. Zároveň ma zamestnávateľ povinnosť určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň v 4 týždňoch v kalendárnom roku, ak má na ne nárok a nebránia tomu prekážky v práci na strane zamestnanca.

Čítať viac „Čerpanie dovolenky zamestnancom v roku 2023, alebo čo s nevyčerpanou dovolenkou?“

Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Sumy stravného pre tisíce zamestnancov budú tretíkrát v tomto roku zvýšené v súlade s novými pravidlami uvedenými v opatrení č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002  Z. z. o cestovných náhradách, teda bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún 2023.

Čítať viac „Nová výška stravného od 01. 10. 2023“

Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Od 1.1.2024 je mesačná minimálna mzda vo výške 750 eur pre prvý stupeň náročnosti práce. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne a v prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Suma 750 eur však bude predstavovať len základnú úroveň minimálnej mzdy zodpovedajúcu najnižšiemu stupňu náročnosti práce. Zákonník práce totiž definuje tzv. minimálne mzdové nároky zamestnancov.

Čítať viac „Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce“

Štruktúra, rozhodcovia a základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane - CAS

Štruktúra, rozhodcovia a základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane – CAS

V tomto článku si bližšie priblížime základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane, známym aj pod medzinárodnou skratkou „CAS1“. CAS pozostáva z troch stálych odborov. Odbor riadnej arbitráže je zodpovedný za riešenie všeobecných sporov súvisiacich so športom vyplývajúcich zo zmlúv, napríklad sponzorských alebo marketingových zmlúv. Antidopingový odbor rieši spory súvisiace s antidopingovými správaním športovcov a organizácií ako prvostupňový orgán, častokrát však ako jediná inštancia. Napokon, odvolací arbitrážny odbor sa zaoberá prípadmi, ktoré predtým riešili iné orgány. Môže ísť tak o disciplinárne prípady, ako sú sankcie uvalené medzinárodnými federáciami v dôsledku porušenia športových predpisov, ako aj o spory, ktoré riešili rôzne vnútroštátne športové organizácie a ich kompetentné orgány. Okrem zoznamu rozhodcov CAS ponúka aj mediáciu vo veciach súvisiacich so športom a poskytuje zoznam mediátorov.

Čítať viac „Štruktúra, rozhodcovia a základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane – CAS“

Možnosti eliminácie rizík spojených s úrazom na bicykli v zahraničí?

Možnosti eliminácie rizík spojených s úrazom na bicykli v zahraničí?

Riešenie vo forme komerčného cestovného poistenia
Pri ceste do zahraničia za účelom cyklistiky, alebo inej športovej činnosti, je treba zvážiť aj komerčné, či už krátkodobé, alebo celoročné poistenie. Balík cestovného poistenia zväčša pokrýva poistenie liečebných nákladov v zahraničí (aj mimo EÚ), asistenčné služby v zahraničí, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Uvedené by mali brať do úvahy napríklad obyvatelia Bratislavského kraja, alebo iných pohraničných oblastí, ktorí napríklad za účelom cyklistiky pravidelne využívajú možnosť prekročiť hranice a väčšinu času svojej bicyklovej jazdy trávia v susednom štáte. Tí si častokrát neuvedomujú, že aj keď sa nachádzajú relatívne blízko domova, krajina v ktorej sa nachádzajú sa spravuje odlišným právnym režimom, z čoho v prípade nehody môžu mať jej účastníci ďalšie neželané následky. Preto je na zváženie ošetriť nechcené riziká formou celoročného alebo na mesačnej báze (30 dní) uzatváraného komerčného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa krytie nižšie uvedených rizík.

Čítať viac „Možnosti eliminácie rizík spojených s úrazom na bicykli v zahraničí?“

Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)

Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)

Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)
V prípade úrazu v inom členskom štáte bez cudzieho zavinenia, má športovec – slovenský poistenec podľa § 9b zákona o zdravotnom poistení právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte. V tomto prípade pôjde o takzvanú potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je definovaná ako starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať na Slovensko skôr ako pôvodne zamýšľal.

Čítať viac „Úraz spôsobený pádom z bicykla v zahraničí (EÚ)“

Úraz spôsobený pri dopravnej nehode na bicykli v zahraničí (EÚ)

Úraz spôsobený pri dopravnej nehode na bicykli v zahraničí (EÚ)

Stret s motorovým vozidlom
V prípade nehody na bicykli spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, má cyklista podľa § 15 daného zákona nárok na uplatnenie náhrady škody priamo voči poisťovateľovi škodcu. Uvedený nárok je potrebné preukázať. Povinné zmluvné poistenie nekryje iba škodu spôsobenú na vozidlách, ale aj škodu na zdraví a veciach poškodených, kam spadajú náhrada za náklady na liečbu a náhrada za náklady na opravu bicykla. Treba však dodať, že pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla na území iného členského štátu je poistné plnenie poškodenému poskytnuté v rozsahu poistného plnenia platného na území daného členského štátu, preto sa krytie rozsahu náhrady škody môže v členských štátoch líšiť.

Čítať viac „Úraz spôsobený pri dopravnej nehode na bicykli v zahraničí (EÚ)“

Príplatky za prácu nadčas

Príplatky za prácu nadčas, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok od 01 . 06. 2023

Dňa 7. decembra 2022 prijala Národná rada zákon č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len novela „ZP“). Predmetná novela upravuje mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, ale aj za nočnú prácu.

Pred dvomi rokmi sa stanovila výška väčšiny príplatkov fixnou sumou. Od 1.6.2023 budú príplatky opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy, a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Čítať viac „Príplatky za prácu nadčas, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok od 01 . 06. 2023“

Zrýchlenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti

Zrýchlenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti

Prevod obchodného podielu v s.r.o. patrí medzi najčastejšie zmeny v spoločnosti s.r.o., ktoré sa zapisujú do obchodného registra SR.  Novela zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorá je v účinnosti od 17.7.2022 priniesla zmeny aj v Obchodnom zákonníku.

Predmetnou novelou dochádza k vypusteniu ustanovení § 115 ods. 6 až 11 Obchodného zákonníka, a teda nebude naďalej potrebné dokladať k prevodu alebo rozdeleniu väčšinového obchodného podielu súhlas správcu dane, či čestné vyhlásenie, a to z dôvodu, že v prípade prevodu obchodného podielu zo spoločníka na iného spoločníka sa už neskúmajú nedoplatky na daniach;
Ak však v praxi dôjde k prípadu, že spoločnosť s ručením obmedzeným bude zakladať osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, táto povinnosť – dokladať súhlas dane, prípadne čestné vyhlásenie, jej i naďalej patrí.

Čítať viac „Zrýchlenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti“

Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy

Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky

Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy.

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ako aj podnik zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnú zložku aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára.

Čítať viac „Zjednodušené zakladanie s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky“