Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom právnu pomoc pri zastupovaní na súdoch, arbitrážach a iných štátnych a samosprávnych orgánoch Slovenskej republiky týkajúcich sa najmä:

  • obchodných zmlúv, vymáhania pohľadávok a pod.
  • zmeniek, šekov a iných cenných papierov
  • hnuteľných vecí a nehnuteľností
  • porušovania práv z ochranných známok
  • ochrany osobnosti a dobrého mena
  • pracovnoprávnych sporov
  • obchodných spoločností vrátane akcionárskych žalôb