Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, r. 2000

Zameranie: Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora, r. 2000 a zapísaný ako advokát od r.2003

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

„Vo voľnom čase sa venujem vytrvalostnému športu. Aktívne som robil triatlon, bežecké maratóny, teraz cyklistiku. Som individuálny športovec, náročný na seba a aj na ostatných. Veci doťahujem do konca nielen v športe, ale aj v práci, napriek tomu že niekedy si to vyžaduje dlhú a náročnú cestu.“

Picture of Mgr. Dóra Garai, LL.M.
Senior advokátsky koncipient

Mgr. Dóra Garai, LL.M.

Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského

Zameranie: V súčasnosti sa zameriavam na poskytovanie právnych služieb najmä v oblastiach práva obchodných spoločností, zakladanie a zmeny obchodných spoločností, zmluvného práva, občianskeho práva, rodinného a trestného práva.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2018 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

"V rámci svojej doterajšej praxe som mala možnosť stretnúť sa s rôznymi situáciami a prípadmi z rôznych odvetví práva, ktoré si vyžadovali dôslednú právnu analýzu a nájdenie riešenia. Táto práca ma naučila vytrvalosti, neustáleho prehlbovania vedomostí, flexibilite, zvládaniu stresu a komunikácie s ľuďmi v rôznych situáciách.

Vo voľnom čase sa okrem práva venujem aktívne behu. Beh je pre mňa výzva, šport, kde bojujem predovšetkým sama so sebou. Pri behu som sa naučila nevzdávať sa a klásť si náročné ciele, čo sa odrazilo aj v iných stránkach môjho života a posunulo ma to vpred aj v právnej praxi.“

Picture of JUDr. Andrej Bebjak
Advokátsky koncipient

JUDr. Andrej Bebjak

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity (2014-2019),

Zameranie: Počas svojej praxe som sa venoval najmä sporovej agende vo veciach nárokov z poistných zmlúv a rovnako aj korporátnej zmluvnej dokumentácii, k čomu momentálne pribudlo viacero oblastí z občianskeho, obchodného a rodinného práva ako aj príprava zmluvnej dokumentácie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2019 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický

Štúdium práva a následná prax v tejto oblasti ma zaujíma a zároveň napĺňa hlavne z dôvodu svojej rozmanitosti, systematickosti a logického prepojenia všetkých právnych oblastí a ich následný dopad na každodenný život bežného človeka. Pre niekoho je právo iba množstvom nezmyselných paragrafov a odsekov, pre mňa sa však po postupne prichádzajúcom pochopení kontextu a širších súvislostí v tomto celom prepojení nariadení a oprávnení naskytá veľmi zaujímavý a prirodzený pohľad na svet aj z právneho hľadiska, ktorý mi ako človeku, ktorý má vo väčšine vecí rád poriadok a systém, celkom imponuje.

Vo voľnom čase sa aktívne venujem triatlonu, čo mi dáva priestor na prepnutie do úplne iného módu ako je ten pracovný a dovoľuje mi od práce takpovediac „vypnúť“. Tejto aktivite sa venujem naozaj svedomito a celkovo športu som sa venoval už odmalička, čo mi pomohlo napredovať po osobnostnej stránke hlavne z hľadiska disciplinovanosti a cieľavedomosti, čo sú vlastnosti ktoré sa snažím preniesť aj do pracovného života. Okrem športu mám kladný vzťah k prírode, zvieratám a rád si prečítam dobrú knihu pri dobrej káve. Z kníh sú to hlavne historické, čo by bola asi oblasť, ktorej by som sa nebyť práva, venoval najradšej.

Picture of Bc. Daniel Stanko
Paralegal

Bc. Daniel Stanko

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského

Jazyky: slovenský, anglický

Ako študent práva som rád, že som dostal príležitosť pôsobiť v našej advokátskej kancelárii a zužitkovať nadobudnuté vedomosti v praxi. Každý deň v práci je pre mňa novou výzvou, ale zároveň aj možnosťou naberať nové skúsenosti, a zdokonaľovať to, čo som sa zatiaľ počas môjho štúdia naučil. Právo ako celok je komplexným systémom, v ktorom je nutné vnímať súvislosti medzi jednotlivými zákonnými ustanoveniami a právnymi predpismi, čo vyžaduje veľkú dávku pozornosti a precíznosti. Baví ma nachádzať nové riešenia problémov a dívať sa na veci z iného uhlu pohľadu.

Svoj voľný čas najradšej trávim v spoločnosti svojich priateľov, no nepohrdnem ani dobrou knihou či filmom. Taktiež príležitostne športujem a venujem sa turistike. Medzi moje záľuby patrí aj štúdium histórie, presnejšie druhej svetovej vojny a ďalších novodobých konfliktov.

Picture of Dorota Kičikolevová
Office manager

Dorota Kičikolevová

Vzdelanie: Talianske bilingválne Gymnázium L. Sáru v Bratislave

Jazyky: anglický, taliansky

V práci pre advokátsku kanceláriu som sa našla, pretože okrem rôznorodosti úloh a zamerania ponúka aj systém, kde môžem uplatniť svoj zmysel pre detail a cit pre administratívu a organizovanie. S kolegami tvoríme skvelý tím a vzájomne sa podporujeme a posúvame ďalej. Voľný čas trávim najradšej s rodinou, v prírode alebo pri dobrej knihe.