Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Od 1.1.2024 je mesačná minimálna mzda vo výške 750 eur pre prvý stupeň náročnosti práce. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne a v prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Suma 750 eur však bude predstavovať len základnú úroveň minimálnej mzdy zodpovedajúcu najnižšiemu stupňu náročnosti práce. Zákonník práce totiž definuje tzv. minimálne mzdové nároky zamestnancov.


Čím je stupeň náročnosti práce vyšší (čím je práca náročnejšia), tým je vyššia aj minimálna mzda, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi. Pre každé vytvorené pracovné miesto je zamestnávateľ povinný priradiť stupeň náročnosti práce, pričom vychádza z charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Pre zaradenie profesie do stupňa náročnosti je však dôležité vedieť, aký druh práce, teda akú činnosť bude zamestnanec vykonávať spomedzi všetkých ako najnáročnejšiu, a to bez ohľadu na to, ako často ju zamestnanec bude robiť. Stupeň náročnosti práce sa totiž určuje podľa toho, čo najťažšie má zamestnanec v popise práce. Z popisu jednotlivých stupňov náročnosti je vidieť, že náročnosť sa zvyšuje nielen v tom, aká práca je vykonávaná, ale aj v miere zodpovednosti, ktorú zamestnanec nesie. Preto je dôvodné, aby mzdové limity boli nastavené rozdielne podľa jednotlivých stupňov náročnosti.

Výpočet minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti vykonávanej práce zamestnancom sa riadi podľa pravidiel upravených v § 120 ods. 4 Zákonníka práce a to nasledovne:
1. stupeň = koeficient 1
2. stupeň = koeficient 1,2
3. stupeň = koeficient 1,4
4. stupeň = koeficient 1,6
5. stupeň = koeficient 1,8
6. stupeň = koeficient 2

Minimálne mzdové nároky sa neuplatňujú u zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Uvedené znamená, že tzv. „dohodári“ majú nárok na minimálnu mzdu, avšak nemajú nárok na minimálnu mzdu podľa príslušných stupňov náročnosti práce (platí pre nich teda len minimálna mzda prvého stupňa náročnosti práce).

Zdroj ilustračné foto: pexels.com