Možnosti eliminácie rizík spojených s úrazom na bicykli v zahraničí?

Možnosti eliminácie rizík spojených s úrazom na bicykli v zahraničí?

Riešenie vo forme komerčného cestovného poistenia
Pri ceste do zahraničia za účelom cyklistiky, alebo inej športovej činnosti, je treba zvážiť aj komerčné, či už krátkodobé, alebo celoročné poistenie. Balík cestovného poistenia zväčša pokrýva poistenie liečebných nákladov v zahraničí (aj mimo EÚ), asistenčné služby v zahraničí, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Uvedené by mali brať do úvahy napríklad obyvatelia Bratislavského kraja, alebo iných pohraničných oblastí, ktorí napríklad za účelom cyklistiky pravidelne využívajú možnosť prekročiť hranice a väčšinu času svojej bicyklovej jazdy trávia v susednom štáte. Tí si častokrát neuvedomujú, že aj keď sa nachádzajú relatívne blízko domova, krajina v ktorej sa nachádzajú sa spravuje odlišným právnym režimom, z čoho v prípade nehody môžu mať jej účastníci ďalšie neželané následky. Preto je na zváženie ošetriť nechcené riziká formou celoročného alebo na mesačnej báze (30 dní) uzatváraného komerčného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa krytie nižšie uvedených rizík.

Poistenie liečebných nákladov
Za liečebné náklady, ktoré poisťovňa uhradí sa považuje cena za ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, cena za hospitalizáciu a ošetrovanie počas nej a taktiež prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

Na uplatnenie nároku na preplatenie liečebných nákladov si musí poistený splniť viaceré povinnosti, ktoré sú špecifikované všeobecnými obchodnými podmienkami každej poisťovne. Ide napríklad o spoluprácu s ošetrujúcim lekárom, aby sa náklady na plnenie z poistnej udalosti zbytočne nenavýšili. Ďalej sa medzi povinnosti poisteného ráta aj predloženie originálov nasledujúcich dokumentov:

 • Lekársku správu potvrdzujúcu liečbu v zahraničí
 • Doklad o úhrade nákladov za ambulantné ošetrenie, vrátane rozpisu účtovaných lekárskych úkonov
 • Fotokópie iných dokladov, ktoré preukazujú vznik poistnej udalosti – ide najmä o policajnú správu, pokiaľ bola škoda na zdraví spôsobená cudzím zavinením.
 • Poisťovňa môže taktiež vyžadovať potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky u obvodného lekára či zubára

Úrazové poistenie, poistenie asistenčných služieb a zodpovednosti za škodu
Za výhody komerčného cestovného poistenia môžeme považovať najmä úrazové poistenie, poskytnutie asistenčných služieb a poistenie zodpovednosti za škodu.

Pri úrazovom poistení hovoríme o poistnej udalosti, ktorá spôsobila poistenému trvalé následky na zdraví. Za takéto následky môžeme označiť napríklad zníženie hybnosti končatiny.

V rámci asistenčných služieb poisťovňa zabezpečuje sprostredkovanie informácií pre zdravotnícke centrum, v ktorom je poistenec ošetrovaný o spôsobe platenia nákladov za zdravotnú starostlivosť, ďalej tu spadá aj komunikácia s poisteným o výbere najvhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia, na ktoré sa má poistený obrátiť. Taktiež poisťovňa zabezpečí prepravu poisteného späť do domovskej krajiny, pokiaľ nie je možné aby využil pôvodne zamýšľaný spôsob prepravy, prípadne jeho telesných pozostatkov.

Pre uplatnenie nárokov z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu je poistený povinný predložiť originály nasledujúcich dokumentov:

 • vyplnené tlačivo – Oznámenie škodovej udalosti,
 • doklad preukazujúci pôvodnú hodnotu poškodenej veci,
 • doklad o úhrade spôsobenej škody, faktúra za opravu,
 • fotodokumentácia, príp. iný doklad preukazujúci rozsah poškodenia,
 • vznesený písomný nárok poškodeného voči poistenému na náhradu škody,
 • policajná správa,
 • správa potvrdená lekárom s uvedením diagnózy, ak ide o náhradu škody na zdraví alebo na živote,

Výluky z komerčného poistenia
Čo sa týka výluk z poistenia, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie ak ku poistnej udalosti dôjde počas vykonávania extrémnych športov. Medzi takéto športy patrí napríklad zjazd bicyklom v horskom teréne. Ďalej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie pokiaľ cyklista pri vzniku poistnej udalosti nepoužíval cyklistickú prilbu alebo bol pod vplyvom alkoholu. Taktiež možno spomenúť, že poistenie batožiny sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na bicykli.

Súčasťou cestovného poistenia nie je poistenie samotného bicykla, a teda nemáme nárok na preplatenie škody vzniknutej na našom bicykli. Samostatné komerčné poistenie bicykla poskytované poisťovňami je obmedzené iba na jeho krádež. Preto je možné uzavrieť aj doplnkové komerčné poistenie bicykla, akým je napríklad BikePlan1. Toto poistenie kryje odcudzenie bicykla, poškodenie pri jeho preprave, a taktiež jeho poškodenie pri nehode. Zmienené poistenie sa nevzťahuje na estetické poškodenie bicykla.


Zdroje:
https://www.skp.sk/#xl_xr_page_infoposkodeny
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/co-kryje-pzp
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/ako-postupovat-pri-nehode-v-zahranici
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/381/20191001#paragraf-16
https://www.najpoistenie.sk/pzp-povinne-zmluvne-poistenie/poistne-krytie/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20230101#predpis.clanok-1.cast-druha.skupinaParagrafov-uhrada_zdravotnej_starostlivosti
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/payments-reimbursements/index_sk.htm
https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost-zahranici/refundacia-nakladov.html
https://www.poistenie.sk/lexikon/europsky-preukaz-zdravotneho-poistenia
https://www.bikeplan.sk/
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2020/11/Vseobecne-poistne-podmienky-celorocneho-cestovneho-poistenia-VPP-CCP-0218.pdf