Úraz spôsobený pri dopravnej nehode na bicykli v zahraničí (EÚ)

Úraz spôsobený pri dopravnej nehode na bicykli v zahraničí (EÚ)

Stret s motorovým vozidlom
V prípade nehody na bicykli spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, má cyklista podľa § 15 daného zákona nárok na uplatnenie náhrady škody priamo voči poisťovateľovi škodcu. Uvedený nárok je potrebné preukázať. Povinné zmluvné poistenie nekryje iba škodu spôsobenú na vozidlách, ale aj škodu na zdraví a veciach poškodených, kam spadajú náhrada za náklady na liečbu a náhrada za náklady na opravu bicykla. Treba však dodať, že pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla na území iného členského štátu je poistné plnenie poškodenému poskytnuté v rozsahu poistného plnenia platného na území daného členského štátu, preto sa krytie rozsahu náhrady škody môže v členských štátoch líšiť.

Nižšie si rozoberieme modelovú situáciu v prípade dopravnej nehody cyklistu s trvalým pobytom v Slovenskej republike na území iného členského štátu EÚ zavinenú vodičom motorového vozidla s trvalým pobytom v tomto členskom štáte. V prípade cyklistov – občanov SR sa jedná najmä o prípady nehôd v susednej Rakúskej alebo Českej republike.

Ako postupovať bezprostredne po nehode?
Ihneď po nehode je potrebné zavolať políciu, pretože v niektorých krajinách je nevyhnutné aby bola pri dopravnej nehode polícia prítomná. Prítomnosť polície je dôležitá aj z toho dôvodu, že spíše protokol o nehode, ktorý poškodenému pomôže pri uplatnení nárokov voči poisťovni škodcu. Zmienený protokol je vždy potrebné prečítať a uistiť sa, že je nehoda popísaná správne. Pokiaľ by poškodený cyklista mal trvalý pobyt napríklad v Slovenskej republike a nerozumel by jazyku daného členského štátu je možné zavolať na Zastupiteľstvo Slovenskej republiky v danej krajine. Na mieste nehody je vhodné vyhotoviť aj fotografie, prípadne videozáznam. Taktiež je potrebné zabezpečiť kontaktné údaje škodcu, jeho evidenčné číslo a číslo jeho zelenej karty, z ktorej je následne možné vyčítať v akej poisťovni má škodca uzavreté povinné zmluvné poistenie, a číslo jeho poistnej zmluvy.

Ako postupovať pri návrate na Slovensko?
Po návrate na Slovensko je potrebné zistiť, kto je likvidačným zástupcom poisťovateľa vinníka dopravnej nehody na území Slovenskej republiky. Podľa § 15a zákona o povinnom zmluvnom poistení musí mať každý poisťovateľ v EÚ likvidačného zástupcu v každom členskom štáte, okrem toho, v ktorom mu bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho účet.

Kto je likvidačným zástupcom na našom území pre poisťovňu vinníka zistíme na stránke Slovenskej komory poisťovateľov podľa údajov zelenej karty. Následne všetky svoje nároky na náhradu škody zasielame priamo likvidačnému zástupcovi. Bude potrebné vyplniť potrebné formuláre a dokumenty pre uplatnenie nárokov voči škodcovi, ktoré sa môžu v rôznych členských štátoch a poisťovniach líšiť. Dokumenty a formuláre doplníte prostredníctvom dôkazového materiálu, čo môže byť napríklad kópia policajného protokolu z nehody, fotografie z miesta nehody a vyúčtovanie liečebných nákladov. Pokiaľ by sme nenašli likvidačného zástupcu pre poisťovňu vinníka, môžeme sa obrátiť priamo na Slovenskú komoru poisťovateľov zaslaním potrebných dokumentov na e-mailovú adresu skp@skp.sk.


Zdroje:
https://www.skp.sk/#xl_xr_page_infoposkodeny
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/co-kryje-pzp
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/ako-postupovat-pri-nehode-v-zahranici
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/381/20191001#paragraf-16
https://www.najpoistenie.sk/pzp-povinne-zmluvne-poistenie/poistne-krytie/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20230101#predpis.clanok-1.cast-druha.skupinaParagrafov-uhrada_zdravotnej_starostlivosti
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/payments-reimbursements/index_sk.htm
https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost-zahranici/refundacia-nakladov.html
https://www.poistenie.sk/lexikon/europsky-preukaz-zdravotneho-poistenia
https://www.bikeplan.sk/
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2020/11/Vseobecne-poistne-podmienky-celorocneho-cestovneho-poistenia-VPP-CCP-0218.pdf