Štruktúra, rozhodcovia a základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane - CAS

Štruktúra, rozhodcovia a základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane – CAS

V tomto článku si bližšie priblížime základné informácie o športovom arbitrážnom súde v Laussane, známym aj pod medzinárodnou skratkou „CAS1“. CAS pozostáva z troch stálych odborov. Odbor riadnej arbitráže je zodpovedný za riešenie všeobecných sporov súvisiacich so športom vyplývajúcich zo zmlúv, napríklad sponzorských alebo marketingových zmlúv. Antidopingový odbor rieši spory súvisiace s antidopingovými správaním športovcov a organizácií ako prvostupňový orgán, častokrát však ako jediná inštancia. Napokon, odvolací arbitrážny odbor sa zaoberá prípadmi, ktoré predtým riešili iné orgány. Môže ísť tak o disciplinárne prípady, ako sú sankcie uvalené medzinárodnými federáciami v dôsledku porušenia športových predpisov, ako aj o spory, ktoré riešili rôzne vnútroštátne športové organizácie a ich kompetentné orgány. Okrem zoznamu rozhodcov CAS ponúka aj mediáciu vo veciach súvisiacich so športom a poskytuje zoznam mediátorov.

Zoznam rozhodcov Športového arbitrážneho súdu

Rozhodovať prípady na Športovom arbitrážnom súde môžu len arbitri z uzavretého zoznamu arbitrov zverejneného na stránke CAS. Všetci rozhodcovia na zozname boli vymenovaní CAS v súlade s článkom S14 Stanov ICAS. Tento článok stanovuje, že CAS môže vymenovať iba rozhodcov „s primeraným právnym vzdelaním a uznávanou spôsobilosťou v oblasti športového práva a/alebo medzinárodného rozhodcovského konania, dobrými znalosťami športu vo všeobecnosti a dobre ovládajúcimi aspoň jeden pracovný jazyk CAS“. Od začiatku boli pracovnými jazykmi CAS francúzština a angličtina, ale od 1. júla 2020 bola ako oficiálny pracovný jazyk pridaná aj španielčina.

Okrem požiadaviek, ktoré sú potrebné na vymenovanie do zoznamu rozhodcov zo strany CAS, Kódex CAS R33 stanovuje, že „každý rozhodca musí byť a zostane nestranný a nezávislý“ a „bude k dispozícii podľa potreby na urýchlené ukončenie rozhodcovského konania“. Povinnosť zostať nestranným a nezávislým sa opakuje v dokumente – Pokyny pre rozhodcov CAS, čo sú usmernenia, ktoré musí rozhodca CAS akceptovať pri potvrdení prijatia jeho nominácie. V týchto usmerneniach sa zdôrazňuje, že „rozhodcovia CAS musia byť a zostať nestranní a nezávislí“ a musia zverejniť všetky okolnosti, ktoré môžu ohroziť ich nestrannosť alebo nezávislosť.

Povinnosť rozhodcu CAS byť k dispozícii a urýchlene dokončiť rozhodcovské konanie je nevyhnutná na zabezpečenie rýchleho postupu. Kluby, športovci a iné strany v arbitrážnom konaní budú mať často dobré dôvody na to, aby spor alebo disciplinárny prípad čo najskôr uzavreli, avšak konania sa častokrát odkladajú, pretože arbitri nedokážu nájsť vhodné dátumy pre pojednávanie a vypočutie sporových strán. Rozhodcovia, ktorí nemôžu venovať dostatok času plneniu svojich úloh, by preto mali odmietnuť nomináciu na členstvo v porote CAS práve z dôvodu zníženej flexibility, ktorá je pre túto pozíciu nevyhnutná.

Okrem bežného zoznamu rozhodcov má CAS vytvorené aj špeciálne zoznamy, jedným z nich je napríklad takzvaný „futbalový zoznam“, ktorý tvoria rozhodcovia CAS na riadnom zozname rozhodcov, ktorí sa špecializujú na futbalové právo. Prípady súvisiace s futbalom tvoria podstatnú časť z celkového počtu prípadov, ktorými sa zaoberá CAS, a v prípadoch súvisiacich s futbalom si tak sporové strany majú možnosť vybrať si rozhodcov CAS s kompetenciou a špecializáciou v rámci futbalového práva.

Vymenovanie arbitra na Športovom arbitrážnom súde

Rozhodcovské orgány CAS môžu byť tvarované rôznymi spôsobmi. Súd môže pozostávať z jediného rozhodcu CAS alebo z komisie troch rozhodcov CAS, vrátane predsedu komisie. CAS pozostáva z riadneho rozhodcovského odboru, antidopingového odboru a odvolacieho rozhodcovského odboru a postupy vymenovania do týchto troch odborov sa mierne líšia. V riadnom rozhodcovskom konaní je postup upravený predpisom CAS R38-R46, odvolacie arbitrážne konanie je upravené predpisom CAS R47-R59 a konanie vo veciach pre antidopingové oddelenie je upravené vo vlastnom súbore predpisov.

Rozhodca CAS na riadnom rozhodcovskom súde

Prostredníctvom odboru riadnej arbitráže ponúka CAS riešenie všeobecných sporov súvisiacich so športom vyplývajúcich zo zmluvy, ako sú napríklad sponzorské zmluvy alebo zmluvy upravujúce mediálne práva. Aby CAS mohol v týchto prípadoch rozhodovať, musí zmluva obsahovať klauzulu, že CAS bude mať kompetenciu urovnať spor prostredníctvom arbitráže. Takáto dohoda môže byť uzavretá buď v zmluve, z ktorej spor vzniká, alebo po vzniku sporu.

Ak CAS slúži ako riadny arbitrážny súd v sporoch súvisiacich so športom, proces začína keď jedna zo strán navrhne arbitráž. Návrh na rozhodcovské konanie sa zasiela Kancelárii súdu CAS a obsahuje okrem iného stručné vyjadrenie skutkového stavu, právnu argumentáciu a zmluvu obsahujúcu rozhodcovskú klauzulu. V návrhu by navrhovateľ mal uviesť aj požadovaný počet rozhodcov CAS (jeden alebo traja).

Pri podaní návrhu na rozhodcovské konanie navrhovateľ zaplatí nevratný súdny poplatok Súdnemu úradu vo výške 1 000 švajčiarskych frankov. Ak nie sú splnené všetky požiadavky na konanie vo veci, Kancelária súdu CAS môže navrhovateľovi poskytnúť lehotu na doplnenie návrhu na arbitráž.

Keď Súdna kancelária CAS dostane návrh na začatie rozhodcovského konania, oznámi túto skutočnosť odporcovi a stanoví mu lehotu na podanie odpovede na návrh a na predloženie informácií o preferovanom počte rozhodcov CAS, ktorí budú vymenovaní. Ak majú byť vymenovaní traja rozhodcovia a zmluvné strany sa nedohodli na spôsobe vymenovania rozhodcov zo zoznamu rozhodcov CAS, navrhovateľ navrhne svojho rozhodcu v žiadosti alebo v lehote stanovenej Kanceláriou Súdu CAS. Odporca vymenuje svojho rozhodcu v lehote stanovenej Kanceláriou súdu CAS po prijatí návrhu, zvyčajne v odpovedi. Ak k takémuto vymenovaniu nedôjde, prezident odboru riadnej arbitráže vymenuje rozhodcu zo zoznamu rozhodcov CAS. Dvaja vymenovaní arbitri CAS potom po vzájomnej dohode vyberú predsedu komisie.

Konanie pred súdom bude pozostávať z písomných podaní a následne častokrát aj z vypočutia v priestoroch CAS v Lausanne. Komisia rozhodcov CAS sa však môže po konzultácii so stranami rozhodnúť, že sa vypočutie neuskutoční, ak je komisia dostatočne informovaná o prípade prostredníctvom písomných podaní. Predseda následne vydá pokyny týkajúce sa písomných podaní strán a nariadi vypočutie kde určí dátum konania pojednávania. Na pojednávaní si súd vypočuje strany, svedkov, prípadne znalcov a záverečné argumenty strán. Po pojednávaní súd vydá rozhodnutie, ktoré je konečné a záväzné, hoci v niektorých prípadoch môže byť napadnuté švajčiarskymi súdmi. Podľa švajčiarskeho práva švajčiarske súdy preskúmajú rozhodnutie CAS len vtedy, ak nie sú splnené základné procesné požiadavky, ak rozhodnutie môže byť v rozpore s vnútroštátnym právom, alebo ak nebola zachovaná rovnosť strán, alebo nebolo rešpektované právo strany byť vypočutá v sporovom konaní.

Úloha arbitra CAS v porote, kde je CAS odvolacím orgánom

Aby CAS mohol pôsobiť ako odvolací orgán, musia byť splnené dve podmienky. V prvom rade stanovy alebo predpisy predmetnej športovej organizácie, napr. MOV, FIFA alebo UEFA musia uznať CAS ako odvolací orgán pre daný prípad. Ďalej musia byť vyčerpané všetky ostatné dostupné opravné prostriedky. Ak športová organizácia napríklad zriadila interný odvolací orgán vo veci sa nemožno odvolať priamo od prvého orgánu na CAS.

Ak sú splnené požiadavky na to, aby CAS konal ako odvolací orgán, konanie na CAS sa začne na návrh strany, ktorá odošle CAS návrh odvolania a zaplatí správny poplatok vo výške 1 000 švajčiarskych frankov. Dokument – CAS R48 stanovuje podmienky, čo by mal takýto odvolací návrh obsahovať. Vo návrhu by mal navrhovateľ nominovať rozhodcu zo zoznamu rozhodcov CAS. Ak orgán, ktorý rozhodnutie vydal, neurčil lehotu na odvolanie, lehota na odvolanie je 21 dní od doručenia rozhodnutia. Je dôležité poznamenať, že mnohé organizácie fungujú s inými lehotami na odvolanie. Napríklad rozhodnutia orgánov UEFA budú mať podľa stanov UEFA desaťdňovú lehotu na odvolanie.

V odvolacom stanovisku by mali byť priložené dokumenty a dôkazy k prípadu a následne bude menovaný rozhodca CAS. Kancelária súdu CAS posúdi, či sú splnené podmienky na podanie odvolania, a následne odvolanie zašle odporcovi, ktorý bude musieť do 20 dní predložiť svoje vyjadrenie k odvolaniu. Strany zvyčajne nedostanú príležitosť doplniť alebo zmeniť svoje návrhy alebo argumentáciu.

V odvolacom konaní sú väčšinou vymenovaní traja arbitri CAS, pričom každá zo strán vymenuje po jednom arbitrovi CAS, zatiaľ čo prezident CAS vymenuje predsedu komisie. Zmluvné strany sa tiež môžu dohodnúť, že bude menovaný iba jeden rozhodca CAS a to v prípadoch, keď je dôležité minimalizovať náklady. Ak sa strany nedohodnú, predseda komisie môže rozhodnúť, že prípad bude riešiť jediný rozhodca. Spravidla sa pojednávanie uskutoční v priestoroch CAS v Lausanne, ale komisia môže rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté na základe písomných dokumentov prípadu. Komisia môže ďalej rozhodnúť, že dôkazy, ktoré neboli predložené stranami v predchádzajúcich inštanciách, nebudú v prípade prípustné. Ide tak o obdobu koncentrácie konania známu aj vo všeobecnom súdnictve. Komisia bude môcť posúdiť, či predchádzajúce rozhodovacie orgány správne posúdili skutkový stav a právne aspekty prípadu. Výrok rozsudku by sa mal stranám oznámiť do troch mesiacov od prijatia odvolacieho návrhu, avšak lehotu môže predĺžiť predseda odvolacieho arbitrážneho odboru na základe odôvodnenej žiadosti predsedu komisie.

Rozhodca CAS v antidopingových prípadoch

V prípadoch rozhodovaných antidopingovým odborom CAS sa strany konania opäť môžu dohodnúť na jedinom rozhodcovi, alebo na komisii troch rozhodcov. Ak sa strany dohodnú, že budú rozhodovať bude trojčlenná komisia, každá zo strán nominuje arbitra zo zoznamu Antidopingového odboru CAS, pričom predseda komisie bude vymenovaný zo špeciálneho zoznamu predsedov pre zoznam Antidopingového odboru CAS.

Výber jediného rozhodcu alebo komisie troch rozhodcov

Vo všetkých troch odboroch CAS majú sporové strany možnosť dohodnúť sa na jedinom rozhodcovi CAS, alebo na komisii zloženej z troch rozhodcov CAS. Výber jediného rozhodcu môže mať svoje výhody, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie rýchleho postupu. Podľa štúdií Johana Lindholma asi 13 percent všetkých prípadov v CAS vedie jediný rozhodca, a to ako na bežnom arbitrážnom odbore, tak aj na odvolacom arbitrážnom odbore. Lindholmove zistenia podporujú prieskumy týkajúce sa medzinárodných arbitráží vo všeobecnosti ktoré naznačujú, že existuje určitá skepsa týkajúca sa výberu iba jediného arbitra. Medzinárodný arbitrážny prieskum z roku 2010 ukázal, že sporové strany vo všeobecnosti preferujú troch rozhodcov (až 87 percent respondentov uprednostňuje troch rozhodcov). Respondenti zároveň určili, že jediný arbiter môže byť vhodnejší pre prípady s nízkymi spornými čiastkami, zatiaľ čo traja rozhodcovia vo väčšej miere zabezpečujú objektivitu, nestrannosť, alebo menšie riziko nesprávneho rozhodnutia.


1 Court of Arbitration for Sport

zdroj ilustračné foto: pexels.com