Zrýchlenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti

Zrýchlenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti

Prevod obchodného podielu v s.r.o. patrí medzi najčastejšie zmeny v spoločnosti s.r.o., ktoré sa zapisujú do obchodného registra SR.  Novela zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorá je v účinnosti od 17.7.2022 priniesla zmeny aj v Obchodnom zákonníku.

Predmetnou novelou dochádza k vypusteniu ustanovení § 115 ods. 6 až 11 Obchodného zákonníka, a teda nebude naďalej potrebné dokladať k prevodu alebo rozdeleniu väčšinového obchodného podielu súhlas správcu dane, či čestné vyhlásenie, a to z dôvodu, že v prípade prevodu obchodného podielu zo spoločníka na iného spoločníka sa už neskúmajú nedoplatky na daniach;
Ak však v praxi dôjde k prípadu, že spoločnosť s ručením obmedzeným bude zakladať osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, táto povinnosť – dokladať súhlas dane, prípadne čestné vyhlásenie, jej i naďalej patrí.

Zároveň, spomínanou novelou Obchodného zákonníka sa upraví moment nadobudnutia účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Po novom majú účinky prevodu väčšinového obchodného podielu voči spoločnosti nastať už odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, a nie až momentom registrácie v obchodnom registri, ako tomu bolo doteraz. Zápis do obchodného registra bude mať tak len deklaratórny účinok.

Hlavným cieľom tejto novely má byť zjednodušenie celého procesu v súvislosti s prevodom obchodného podielu, eliminovať zbytočnú administratívnu záťaž podnikateľov, ako aj registrového súdu a v neposlednom rade zabezpečiť posilnenie právnej istoty v podnikateľskom prostredí, pričom my veríme, že tento cieľ bude naplnený.

Ilustračné foto zdroj: pexels.com