právo

NOVINKY V OBCHODNOM PRÁVE ÚCINNÉ K 1. OKTÓBRU 2020

Účinnosťou Zákona č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník a taktiež aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý bol schválený ešte minulý rok, prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s výmazom neaktívnych subjektov zapísaných v obchodnom registri a elektronizáciou obchodného registra, na ktoré netreba zabudnúť.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novelizovaná právna úprava s účinnosťou od 1. Októbra 2020 patrí najmä:

1. POVINNOSŤ ÚRADNÉHO OSVEDČENIA SÚHLASU VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTÍ PRI ZAKLADANÍ SPOLOČNOSTI

Písomný súhlas na užívanie nehnuteľností poskytnutých na užívanie ako sídlo spoločnosti po novom bude musieť byť s úradne osvedčeným podpisom vlastníka resp. spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Pri spoluvlastníctve sa bude vyžadovať písomný súhlas toľkých vlastníkov nehnuteľností, ktorých podiely budú predstavovať väčšinu.  Uvedené ustanovenie v aplikačnej praxi eliminuje nezrovnalosti spoluvlastníkov pri dávaní súhlasu na užívanie nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi navzájom. Táto povinnosť sa nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívací titul bude vyplývať z vlastníckeho práva a bude to možné preukázať verejne dostupným katastrom nehnuteľností. Táto povinnosť sa nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívacie právo na užívanie nehnuteľnosti ako svojho sídla bude vyplývať z katastra nehnuteľností. V praxi sa teda táto povinnosť nebude týkať takých nehnuteľností, ktorých užívací titul bude vyplývať z vlastníckeho práva a bude to možné preukázať výpisom z katastra nehnuteľností.

2. ZMENA PRÁVNEJ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR SPOLOČNOSTÍ

Táto zmena právne precizuje terminologickú úpravu organizačnej zložky podniku. Zákonodarca upúšťa od pojmu odštepný závod a dáva vyššiu dispozitívnosť pri zriaďovaní vnútornej organizácie. Pri prevádzkovaní tej-ktorej organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku. Zákon dáva možnosť fakultatívneho zápisu organizačnej zložky podniku – právnickej osoby – do obchodného registra.

3. ZÁPIS OBMEDZENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Obmedzenia štatutárneho orgánu sa do obchodného registra nezapisujú. Novela precizuje právnu úpravu súvislosti s návrhmi obmedzení štatutárov v aplikačnej praxi. Množstvo subjektov si zamieňa pojmy spôsob konania štatutára obchodnej spoločnosti s  obmedzení štatutárov, ktoré viedli k chaosu a k administratívnemu zaťaženiu a v neposlednom rade viedli k zvýšenej právnej neistote, a to aj napriek tomu, že obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať za ňu nemá navonok žiadne právne účinky.

4. MOMENT VZNIKU OPRÁVNENIA PODNIKAŤ NA ÚZEMÍ SR ZAHRANIČNOU OSOBOU

Moment vzniku oprávnenia podnikať zahraničnou fyzickou osobou nebude viazaný na zápis v obchodnom registri. Rozhodným momentom zahraničnej fyzickej bude viazaný teda na okamih vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného obdobného podnikateľského oprávnenia. Obdobné bude platiť aj v prípade zániku oprávnenia podnikať na území SR.

5. SPRÍSNENIE SANKCIE ZA NEDODRŽANIE POVINNOSTI ULOŽIŤ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Sankcie za nedodržanie  si povinnosti uloženia individuálnej účtovnej závierky v rámci lehoty 9 mesiacov od zostavenia individuálnej účtovnej závierky  do obchodného registra a omeškanie sa s uvedenou povinnosťou viac ako 6 mesiacov, bude rozhodnutím súdu takáto spoločnosť  zrušená.

6. OBMEDZENIE PODNIKANIA OSÔB, VOČI KTORÝM JE VEDENÁ EXEKÚCIA

Od 1. októbra 2020 nebudú môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ani osoby, voči ktorým je vedené exekučné konanie, pričom toto obmedzenie nemožno nijakým spôsobom ani len prelomiť. Fyzická osoba nebude môcť založiť s.r.o. resp. nebude môcť byť spoločníkom zakladajúcej s.r.o., navyše nebude môcť ani previesť svoj obchodný podiel v s.r.o. na tretiu osobu a  nebude môcť byť zapísaná ako konateľ v s.r.o ani môcť nadobúdať obchodné podiely v s.r.o..

7. NUMERUS CLAUSUS SUBJEKTOV ZAPISUJÚCICH DO OBCHODNÉHO REGISTRA

 Novela presne vymedzuje osoby zapisované do obchodného registra. Medzi tieto osoby budú patriť:

 • Právnické osoby založené podľa obchodného zákona, a to: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť a družstvo;
 • Právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to: európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť;
 • Právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra;
 • Štátne podniky;
 • Organizačné zložky podnikov Slovenských právnických osôb;
 • Podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb

Do obchodného registra sa tak nebudú už ďalej fakultatívne zapisovať fyzické osoby a ani nebude viesť evidenciu historických, v podstate neexistujúcich, starých právnych entít.

8. EX LEGE VÝMAZ SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Z obchodného registra budú zo zákona vymazané napr. tieto subjekty:

 • Osoby, ktoré do 01.12.2020 nepremenili menovitú hodnotu vkladov a menovitú hodnotu základného imania zo zaniknutej meny Slovenská koruna na menu EURO.
 • Organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré nesplnia povinnosť do 30. septembra 2021 potvrdiť zapísané údaje v obchodnom registri alebo neziniciujú zápis zmien týchto údajov v obchodnom registri v zmysle ustanovení osobitého zákona
 • Subjekty, ktoré sa nebudú zapisovať do obchodného registra.
 • Staré právne entity

Zoznam týchto osôb bude zverejnený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky  po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Registrovaný súd osoby uvedené v tomto zozname vymaže okrem osôb, voči ktorým prebieha konkurzné konanie (v takomto prípade bude registrový súd postupovať podľa výsledku tohto konania), osôb, ktoré preukážu právny záujem na likvidácii, navrhnú ustanovenie likvidátora a zložia preddavok na likvidáciu v lehote 6 mesiacov a osobe, ktorá v odôvodnenom návrhu bude namietať  zapísanie v zozname osôb na výmaz ako nedôvodné. Osoby, ktorými sú napríklad fyzické osoby – podnikatelia, výmazom z obchodného registra nezaniknú, avšak soby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020 budú ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.

9. NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY V PROCESE LIKVIDÁCIE

Medzi najzásadnejšie zmeny likvidácií obchodných spoločností sú:

 • Spoločnosť vstúpi do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra.
 • Povinnosť ustanoviť likvidátora už pri prijatí rozhodnutia o zrušení spoločnosti, najneskôr však 60 dní zrušenia spoločnosti.
 • Povinnosť zložiť preddavok na úhradu nákladov spojených s likvidáciou a odmenou likvidátora do notárskej úschovy.
 • Vstupom spoločnosti do likvidácie automaticky zaniknú jej jednostranné právne úkony, to bude znamenať, že všetky poverenia, príkazy, splnomocnenia alebo prokúry udelené spoločnosťou prestanú platiť a byť účinné. Uvedené nové pravidlo sa však nebude týkať takých splnomocnení, ktoré súvisia s udelením plnomocenstva na zastupovanie v konaní pred súdom, tieto zostanú aj napriek vstupu spoločnosti do likvidácie v platnosti.
 • Povinnosť likvidátora vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti do 45 dní od zverejnenia oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a uložiť ich do zbierky listín.
 • Dodatočnú likvidáciu bude možné ziniciovať len na návrh osoby, ktorá na tom preukáže právny záujem.
 • Minimálna dĺžka trvania likvidácie z troch mesiacov sa predĺži na šesť mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Napríklad v prípade, ak je zistený nedoplatok na dani, alebo ak voči likvidovanej spoločnosti je vedená daňová kontrola, likvidačný proces sa môže predĺžiť až o 6 mesiacov, pričom celý proces likvidácie môže trvať aj viac ako jeden rok.