Zákon od 1. 1. 2020 ustanovuje nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Novelou zákonníka práce, účinnou od 1. januára 2020, sa zaviedol ďalší zamestnávateľom poskytovaný príspevok  – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Kto môže požiadať o tento príspevok? Iba zamestnanec od svojho zamestnávateľa?

O príspevok môže požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa, u ktorého je zamestnaný na pracovný pomer nepretržite najmenej dva roky a dieťa zamestnanca nedovŕšilo 18 rokov. Ďalšou podmienkou je, aby dieťa malo trvalý alebo obdobný pobyt na Slovensku a aby bolo členom športovej organizácie  najmenej 6 mesiacov pred požiadaním.

Na rozdiel od rekreačného príspevku, ktorý sa ujal v našom právnom poriadku tiež len nedávno, je príspevok na športovú činnosť dieťaťa dobrovoľným a neexistuje na neho právny nárok, t.z., že zamestnávateľ nemá žiadnu povinnosť ho svojim zamestnancom poskytnúť aj v prípade, ak spĺňajú zákonom stanovené predpoklady na jeho poskytnutie.

Je to aj daňový výdavok zamestnávateľa (ako odpočítateľná položka pri základe dane z príjmov) – zamestnávateľa ani zamestnanca „to nestojí nič“.

Aj keď síce ide o dobrovoľný príspevok, ktorý zamestnávateľ nemusí poskytnúť zamestnancovi „motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom.“

Poskytnuté príspevky si zamestnávateľ na základe ustanovenia § 19 ods. 2. písm. c) bod 5 Zákona o daní z príjmov môže zahrnúť do daňových výdavkov, a tak skrátiť svoj základ dane a zaplatiť s tým nižšiu daň z príjmov.

Rovnako príjem zamestnanca z tohto príspevku na základe ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b) Zákona o daní z príjmov je oslobodený  od dane z príjmov.

Príspevok platí aj pre živnostníkov a slobodné povolania?

Novelou zákona o dani z príjmov pridaním nového ustanovenia v § 19 ods. 2 Zákona o daní z príjmov o písmeno x) sa zaviedla možnosť aj samostatne zárobkovo činným osobám si uplatniť výdavky na športovú činnosť svojho dieťaťa, ak vykonávajú túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených podľa Zákonníka práce. V tomto prípade si však nemôže tento daňovník uplatňovať príspevok poskytovaný podľa zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

V akej výške je možné si uplatňovať tento príspevok?

Príspevok v sume 55% oprávnených výdavkov, no však nie viac ako 275 EUR za rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

V prípade, ak zamestnanec vynaložil 500 EUR a  viac ročne na športovú činnosť dieťaťa, zamestnávateľ môže zamestnancovi v zmysle vyššie uvedených podmienok spojených s oslobodením od dane z príjmu zamestnanca a s možnosťou započítať si príspevok do nákladov zamestnávateľa znižujúcich základ dane z príjmov poskytnúť príspevok v maximálnej výške 275 EUR ročne v rámci všetkých detí zamestnanca. To znamená, že v prípade, ak by zamestnávateľ poskytoval príspevky nad tento zákonom stanovený rámec, išlo by o príjem zamestnanca, ktorý by podliehal zdaneniu a v prípade zamestnávateľa by nešlo už o výdavky znižujúce základ dane z príjmov. Uvedené platí obdobne aj v prípade, ak by zamestnávateľ poskytol príspevok s vyšším podielom ako 55% v prípade, ak by oprávnené výdavky za rok boli nižšie ako 500 EUR.

Podmienkou poskytnutia príspevku je, aby dieťa mladšie ako 18 rokov s trvalým alebo obdobným pobytom v Slovenskej republike bolo najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácií v zmysle § 3 písm. k Zákona o športe. Výdavky, ktoré zamestnanec vykazuje musia byť výlučne výdavkami na športovanie dieťaťa zamestnanca u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 1 Zákona o športe.

Novela neurčuje formu žiadosti príspevku, avšak pre zachovanie právnej istoty by mala mať písomnú formu.

Pýtali ste sa nás:

„Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, s manželom sme obaja zamestnaní u toho istého zamestnávateľa, môžeme si obaja súčasne žiadať o príspevok na šport dieťaťa?“

V prípade,  ak spĺňate obaja manželia všetky zákonom stanovené podmienky na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa, môžete. Novela síce ustanovuje, že zamestnanec za jeden kalendárny rok môže požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len jedného zamestnávateľa (v prípade, ak ich má viac, ak má viac pracovných pomerov), avšak toto nijakým spôsobom neobmedzuje nato, aby o daný príspevok žiadali obaja rodičia za to isté dieťa u toho istého zamestnávateľa, no však maximálne do výšky 275 EUR pre oboch.

právo

Konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod – povinnosť zápisu.
Počnúc 1.novembrom 2018 vzniká pre obchodné spoločnosti zákonná povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra (ďalej len „ORSR“). Predmetná zákonná povinnosť sa vzťahuje na všetky novozaložené obchodné spoločnosti ako aj obchodné spoločnosti založené pred 1. novembrom 2018. Za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti do 31. decembra 2019, resp. za nesprávne a neúplné označenie konečného užívateľa výhod hrozí obchodnej spoločnosti sankcia až do výšky 3310 eur.

Čítať viac „Konečný užívateľ výhod“

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR je Nariadenie EÚ č. 2016/679, ktoré zavádza jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov pre všetky členské štáty EÚ. Jeho účinnosť je stanovená ku dňu 25.05.2018 (ďalej len ako „Nariadenie“) a vzťahuje sa aj na spoločnosti so sídlom mimo EÚ, pokiaľ sa zameriavajú aj na európskych spotrebiteľov. Právna úprava ochrany osobných údajov v Slovenskej republike v kontexte sekundárneho komunitárneho práva Európskej únie bude od 25. mája 2018 pozostávať z uvedeného Nariadenia, ktoré bude dopĺňať nový Zákon o ochrane osobných údajov z 29. Novembra 2017. Čítať viac „GDPR (General Data Protection Regulation)“

Business Law News

Podstatné zmeny v obchodnom práve od 1.1.2018

Obchodné tajomstvo
Podstatné zmeny v obchodnom práve od 1.1.2018 Obchodné tajomstvo Novela Obchodného zákonníka priniesla podrobnejšiu úpravu obchodného tajomstva a jeho ochrany. Terajšia úprava nie je dostatočne rozpracovaná a ochrana obchodného tajomstva je zabezpečená ustanoveniami upravujúcimi nekalú súťaž. Obchodný zákonník zadefinoval nové pojmy ako majiteľ a rušiteľ obchodného tajomstva a tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu. Porušenie obchodného tajomstva je po novom konanie, ktorého obsah spočíva v neoprávnenom získaní, neoprávnenom využití alebo neoprávnenom sprístupnení obchodného tajomstva. Naďalej však platí aj ochrana ustanovená pri nekalej súťaži. Čítať viac „Business Law News“