Mobbing a bossing

Mobbing a bossing

Definície pojmov

Mobbing a bossing sú termíny súvisiace s pracovným prostredím, kedy ide o druh šikanózneho správania voči zamestnancovi na pracovisku.

Termíny mobbing a bossing nie sú ako také v slovenskom právnom poriadku definované. Ich rôzne formy a prejavy však môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení alebo priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

Čítať viac „Mobbing a bossing“

Právny status športovca – je športovec zamestnancom?

Právny status športovca – je športovec zamestnancom?

Právne postavenie profesionálneho športovca má nespochybniteľne enormný význam pre oblasť práv a povinností v rámci zmluvného vzťahu medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou.

Skutočnosť, či profesionálny športovec vystupuje v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo zamestnanca má podstatný vplyv na niektoré právne inštitúty, ako napríklad výklad právnych noriem, kogentnosť a dispozitívnosť právnych noriem podľa toho, akým právnym režimom a právnym predpisom sa ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkovo právneho vzťahu budú spravovať.

Čítať viac „Právny status športovca – je športovec zamestnancom?“

BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19

BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19

Dosah pandémie COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy aj po pandémii je naďalej zásadný. Negatívny vplyv pandémie sa z pohľadu zamestnanosti sa prejavoval najmä u tých zamestnávateľov, kde z dôvodu nariadených opatrení ich prevádzková činnosti bola úplne zastavená alebo značne obmedzená čím nemohli generovať tržby, čoho dôsledkom bol, že ani zamestnancom nemohli prideľovať prácu.

Jednou z najväčších zmien spôsobených pandémiou bol náhly prechod na vykonávanie práce z domu.

Zamestnávatelia sa museli doslova zo dňa na deň preorientovať na prácu na diaľku, a to bez ohľadu na to, či boli na to pripravené alebo nie. Predmetnú zmenu zákonodarcovia zakotvili v zákone č. 76/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“). Čítať viac „BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19“

EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Od 1.10.2020 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prinášala viacero zmien, ktoré sa týkajú najmä procesu likvidácie, ale taktiež aj zrušenie spoločnosti s ex offo výmazom. Jednou z najvýznamnejších zmien je ukončenie podnikateľskej činnosti a to na základe výmazu spoločnosti zo strany súdu.

Koho sa výmaz súdom týka? Čítať viac „EX OFFO VÝMAZ NEAKTÍVNYCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA“

ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ

ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ

Dňa 01.07.2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) a zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych úradníkoch“). Navrhovaná právna úprava zavádza predovšetkým povinnosť konajúcemu súdu prihliadať na postavenie žalovaného (dlžníka) ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu voči platobnému rozkazu, ktorý bol vydaný na návrh veriteľa uplatňujúceho si svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Rovnako zavádza povinnosť súdu posudzovať miernejšie odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom pri zvážení zákonných možností odmietnuť odpor. Inými slovami rozširuje možnosť pre žalovaného (dlžníka) sa brániť, čo sťažuje vymáhanie pohľadávky veriteľom.

Čo to znamená? Čítať viac „ZVÝŠENIE OCHRANY SPOTREBITEĽA V UPOMÍNACOM KONANÍ“

Internetové stránky jednotlivých spoločností

Stravné lístky alebo peniaze? Zmena zákonníka práce od 1.3.2021

Dňa 4. februára 2021 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá prináša viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a aj pre zamestnávateľov. Jednou z najväčších zmien je možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Od 1. marca 2021 bude ďalej v platnosti všeobecná povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Čítať viac „Stravné lístky alebo peniaze? Zmena zákonníka práce od 1.3.2021“

Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Mnohí zamestnávatelia začali kvôli aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 prehodnocovať trvalú prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Účinnosťou zákona č. 76/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“) prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s nárokom na tzv. home office. Novinkou je hlavne viac právomoci v rukách zamestnancov.

Čo sa zmení v pravidlách práce z domu? Čítať viac „Ako bude po novom fungovať „home office“ ?“

právo

NOVINKY V OBCHODNOM PRÁVE ÚCINNÉ K 1. OKTÓBRU 2020

Účinnosťou Zákona č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník a taktiež aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý bol schválený ešte minulý rok, prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s výmazom neaktívnych subjektov zapísaných v obchodnom registri a elektronizáciou obchodného registra, na ktoré netreba zabudnúť.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novelizovaná právna úprava s účinnosťou od 1. Októbra 2020 patrí najmä:

1. POVINNOSŤ ÚRADNÉHO OSVEDČENIA SÚHLASU VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTÍ PRI ZAKLADANÍ SPOLOČNOSTI Čítať viac „NOVINKY V OBCHODNOM PRÁVE ÚCINNÉ K 1. OKTÓBRU 2020“

právo

Moratórium na platenie / Odklad platenia nájomného

V súvislosti s pretrvávajúcou krízou zapríčinenou svetovou pandémiou Koronavírusu SARS-CoV2 a s ním súvisiacim ochorením COVID-19 drvivá časť podnikateľov bolo v dôsledku opatrení a prevencie  proti šíreniu tohto ochorenia nútená uzavrieť svoje prevádzky. Mnoho domácností sa ocitlo v podobnej situácií ako podnikatelia. V dôsledku straty príjmu alebo likvidity majú domácnosti a podnikatelia veľký problém s platením nájomného. Mnoho subjektov je už dnes s omeškaním a hrozia im s tým spojené sankcie. Je teda evidentné, že jeden z najaktuálnejších a najfrekventovanejších problémov tejto krízy je aj problém s platením nájomného.   Čítať viac „Moratórium na platenie / Odklad platenia nájomného“

právo

,,LEX KORONA“

zavádza nové zákonné opatrenia  a právny režim

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon reagujúci najmä na aktuálne praktické problémy, ktoré vznikajú z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a krízového stavu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a opatrení s ním súvisiacich.

Akých opatrení navrhovaný zákon týka?:

Čítať viac „,,LEX KORONA““